logo s textemV sále Střediska volného času RADOVÁNEK v Pallově ulici v Plzni proběhne krajské finále soutěže projektu Prométheus.

Prométheus je nový badatelsky orientovaný vzdělávací program a soutěž pro podporu kvalitního vzdělávání přírodovědných oborů a práci s nadanými žáky na ZŠ a víceletých gymnáziích Plzeňského kraje.
Krajské kolo pilotního ročníku soutěže ukázalo, jak se věda dá s dětmi dělat atraktivně.

Děti mimo jiné předvedly
-schopnost týmové kooperace
-luštění šifer
-netradiční měření fyzikálních veličin
-závody vyrobených vozítek

Plzeň, 24. 11. 2015

24. listopadu 2015 od 10 do 14 hodin proběhlo v Plzni krajské finále soutěže Prométheus, do kterého se probojovalo šest týmů ze tří gymnázií a tří základních škol. Projekt pro 6 škol a více než 300 žáků Plzeňského kraje byl pořádán pod záštitou KÚ Plzeňského kraje.

Pořadatelem Prométhea v Plzeňském kraji bylo Středisko volného času RADOVÁNEK ve spolupráci s NIDV v Praze.

Představili jsme program "Prométheus", jehož cílem je vytvářet příležitosti pro systematickou činnost, podporu a rozvoj zvídavých dětí se zájmem o technické a přírodní vědy a také matematiku. Základem projektu je pravidelná činnost s nadanými dětmi, jejich podpora při účasti v odborných aktivitách, jako jsou předmětové soutěže, účast ve výukových programech a jiných vzdělávacích aktivitách, ve spolupráci škol a středisek volného času.“ říká ředitelka SVČ RADOVÁNEK, Bc. Eva Tischlerová.

Pravidelná činnost bude od nového školního roku probíhat na vybraných základních školách v Plzeňském kraji a bude rozvíjena a podporována v klubech "Prométheus". Kluby budou postupně vznikat především při střediscích volného času a školách v rámci vznikající Krajské sítě podpory nadání v Plzeňském kraji.

První akcí pilotního projektu byla právě soutěž "Prométheus" – aktivity pro žákovské týmy a jejich fanoušky ze škol.
„Svou přítomností nás přišli podpořit pan Mgr. Jaroslav Šobr, člen Rady Plzeňského kraje pro oblast kultury, památkové péče a neziskových organizací, zastupitel, pan Ing. Zdeněk Červený z UMO 2, kteří předali žákům věcné dary a ocenění dle umístění v soutěži. I ředitelé základních škol se přišli podívat na novou inovativní týmovou soutěž,
která je součástí komplexního programu Prométheus, zaměřeného především
na podporu badatelského přístupu ve výuce přírodovědných a technických oborů.
Představili jsme interaktivní soutěž, která nám ukázala, že i v těchto seriózních tématech se dá s žáky pracovat zábavnou a poutavou formou.
“ říká ředitel soutěže a projektu Prométheus Mgr. Jan Vodička.

„Chceme pokračovat v projektech, které pomohou nadaným žákům se projevit, uplatnit svoje nadání, zdokonalit se a následně využít své vlohy, schopnosti a nadání. Projekt Prométheus zábavnou formou ukáže, že i věda může být zajímavá a snadno řešitelná. Chceme provázat nadané žáky se studenty, kteří by v rámci svých praxí pomohli dále vzdělávat nadané žáky a intenzivně se jim věnovali nad rámec školní výuky:“ řekla ředitelka SVČ RADOVÁNEK v Plzni Bc. Eva Tischlerová.
Středisko volného času RADOVÁNEK, je zařízením zájmového vzdělávání s širokým spektrem činností.

„Působíme především v Plzeňském kraji, v desíti místech poskytovaného vzdělávání. Pracujeme s dětmi, mládeží a ostatními klienty včetně dospělých. Jsme mezigenerační centrum. Zaměřujeme se nové formy práce v oblasti výtvarných, kreativních, sportovních, ale i technických činností. Specializujeme se na práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, děti a mládež ze znevýhodněného sociokulturního prostředí. V oblasti prevence sociálně patologických jevů připravujeme každoročně řadu projektů s kvalitními aktivitami pro rizikové skupiny dětí a mládeže, ale i ostatní děti. Podporujeme talenty a věnujeme se jim individuálně. V oblasti environmentálního vzdělávání nabízíme metodické a odborné programy pro školy a školská zařízení. Prométheus je pro nás cesta pro kvalitní prohloubení spolupráce nejen se školami, ale i zavedení zájmové činnosti v oblasti přírodních věd do našich kroužků.
Více informací o nás i projektu naleznete na našich webových stránkách www.radovanek.cz.

Brožura Prométheus

Fotografie z akce v galerii...