Středisko volného času RADOVÁNEK je příspěvková organizace pro zájmové vzdělávání dětí, mládeže a dospělých. Sídlo a správa této příspěvkové organizace je v Pallově ulici, č.p. 52/19, Východní Předměstí, 301 00 v Plzni.  Účastníky zájmového vzdělávání jsou (dle Vyhlášky o zájmovém vzdělávání č.74/2005 Sb.) děti, žáci, studenti, pedagogičtí pracovníci, popřípadě další osoby, a to bez ohledu na místo jejich trvalého pobytu nebo jiné podmínky. Statutárním zástupcem Střediska volného času RADOVÁNEK je ředitelka, paní Bc. Eva Tischlerová, která byla na základě konkurzního řízení jmenována do funkce ředitelky radou Plzeňského kraje dne 1. 8. 2012 na období šesti let a ve funkci potvrzena na základě rozhodnutí Rady Plzeňského kraje usnesením č.3026/15 ze dne 19. 1. 2015.

Činnost domu dětí a mládeže upravují:

 • Zákon 561/2004 Sb. v platném znění o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon)
 • Zákon 563/2004 Sb. v platném znění o pedagogických pracovnících
 • Zákon 250/2000 Sb. v platném znění o rozpočtových pravidlech
 • Vyhláška 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání
 • Související vyhlášky a nařízení jednotlivých ministerstev ČR
 • Interní předpisy a směrnice organizace
 • Vnitřní a organizační řád organizace
 • Školní vzdělávací program organizace
 • Rámcový celoroční harmonogram, který je součástí celoročního plánu
 • Strategický plán organizace
 • Roční plán činnosti
 • Preventivní program
 • Preventivní program proti šikaně
 • Koncepce podpory mládeže na období 2014 – 2020
 • Strategie vzdělávání politiky České republiky do roku 2020
 • Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Plzeňského kraje - zejména str. 48- 51
 • Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky


Středisko volného času RADOVÁNEK registruje ve své pravidelné činnosti 2702 registrovaných členů. Jsme organizace, která za léta svého působení získala stálou klientelu.  Za léta působení jsme připravili spoustu zajímavých výchovně vzdělávacích aktivit a našimi pracovišti prošli tisíce spokojených rodičů a dětí. Snažili jsme se, aby naše práce ovlivnila pozitivně ty, kteří s námi spolupracovali. O naší dobré práci svědčí fakt, že se k nám vracejí rodiče, kteří byli kdysi našimi klienty, nyní se svými dětmi. 

 Středisko volného času RADOVÁNEK organizuje svoji bohatou činnost v osmi budovách ve čtyřech městech Plzeňského kraje. Je školským zařízením pro oblast zájmového a neformálního vzdělávání.  Nabízí služby v oblasti výchovy, vzdělávání a osvěty pro širokou veřejnost. Svou činností naplňuje zájmy dětí, žáků, mládeže i dospělých. Je zaměřeno na aktuální potřeby a trendy měst a obcí, kde má svá místa poskytovaného vzdělávání, regionu, ale i nad rámec kraje v oblasti práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami a dětmi ze znevýhodněného sociokulturního prostředí. Zabývá se inkluzivním vzděláváním, výchovou a vzděláváním v oblasti multikultury a zdravého klima. Své úspěchy má v oblasti technických činností jako je plastikového modelářství, robotika a letecké modelářství, tanec a umění s účastí v národní i mezinárodní reprezentaci. Zájmové vzdělávání a jiné aktivity zajišťuje odborný a pedagogicky připravený tým.