Jaké máme zkušenosti

Středisko volného času RADOVÁNEK má bohaté zkušenosti ve výchovně vzdělávací práci s dětmi a

žáky se SVP, s dětmi a žáky ze znevýhodněného sociokulturního prostředí, s nezaměstnanými a s etnickými minoritami, včetně romské komunity. Dále jsme zkušení v oblasti podpory nadaných a talentovaných dětí, žáků a studentů. SVČ je realizátorem vlastních projektů v rámci  ESF.  SVČ se systematicky zabývá také dalším vzděláváním pedagogických pracovníků v oblasti projevů chování nezletilých a mladistvých v konfrontaci s pedagogickým pracovníkem, intervenčními programy, zdravým životním stylem a novými formami práce v zájmovém vzdělávání a  neformálním vzdělávání. SVČ RADOVÁNEK  je partnerem sítě ENVIC, je partnerem a má zkušenosti s vedením a realizací projektů na místní úrovni v rámci grantů Plzeňského kraje, např. projekty v oblasti environmentální výchovy, Klubů otevřených dveří, Prevencí sociálně patologických jevů a regionálních projektů v rámci nadačních fondů a oblasti podnikatelské sféry. V současné době je  SVČ partnerem s finanční spoluúčastí projektu ENVÝK z OPVK a bylo zapojeno v projektu Zelená úsporám, vše na základě zkušeností s realizací vzdělávacích kurzů pro děti, žáky a pracovníky škol a školských zařízení, výchovně vzdělávacích hravých programů pro děti, žáky a rodiče dětí a žáků se SVP.

V roce 2012 obstálo SVČ ve veřejné zakázce s názvem - Tvorba a pilotáž vzdělávacích programů v oblasti průřezových témat, část č.9, Plzeňský kraj z projektu OPVK - Klíče pro život. V rámci této pilotáže realizovalo SVČ 18 projektů v šesti průřezových tématech - participace, multikultura, mediální výchova a medializace, zdravé klima, dobrovolnictví a inkluze. Další zkušenosti má SVČ v projektech Perun, Erasmus + a v preventivních projektech Paragraf 11/55, Rubikon a v jiných projektech zaměřených na vzdělávání pedagogických pracovníků. V současnosti jsme partnery při přípravě MINI Plzně - Města dětí, projektu Prométheus a jsme zapojeni v přípravě rozvoje Krajské sítě podpory nadání v Plzeňském kraji ve spolupráci s NIDV. Jsme akreditované zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.