S Účinností od 1. 1. 2015, na základě rozhodnutí zřizovatele, usnesením Zastupitelstva

Plzeňského kraje č. 684/14 ze dne 8. 12. 2014, došlo ke sloučení organizací Středisko

volného času dětí a mládeže Plzeň, Pallova 19, lČO 66362300, s organizací Dům dětí a

mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov, lČO 69977836.

Po sloučení organizace je nový název příspěvkové organizace:

Středisko volného času RADOVÁNEK,

se sídlem Pallova 52/19, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň,

lČO 69977836.

Veškerá práva a závazky zanikající organizace Středisko volného času dětí a mládeže Plzeň,

Pallova 19,301 00 Plzeň, lČO 66362300 byly převedeny na následnickou organizaci.

Naše pracoviště:

Okres Plzeň – sever:

Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov

Manětín 12, 331 62 Manětín

Nečtiny 39, 331 62 Nečtiny

Kozolupy 1, 330 32 Kozolupy

 

Okres Plzeň – město:

Pallova 52/19, 301 00 Plzeň

Sady Pětatřicátníků 3, 301 00 Plzeň

Ledecká 23, 323 00 Plzeň

Komenského 42, 323 00 Plzeň

Petřínská 43, 326 00 Plzeň
Vejprnická 56, 318 00 Plzeň

Nade Mží 1, 318 00 Plzeň

Středisko volného času RADOVÁNEK má bohaté zkušenosti ve výchovně vzdělávací práci s dětmi a

žáky se SVP, s dětmi a žáky ze znevýhodněného sociokulturního prostředí, s nezaměstnanými a s etnickými minoritami, včetně romské komunity. Dále jsme zkušení v oblasti podpory nadaných a talentovaných dětí, žáků a studentů. SVČ je realizátorem vlastních projektů v rámci  ESF.  SVČ se systematicky zabývá také dalším vzděláváním pedagogických pracovníků v oblasti projevů chování nezletilých a mladistvých v konfrontaci s pedagogickým pracovníkem, intervenčními programy, zdravým životním stylem a novými formami práce v zájmovém vzdělávání a  neformálním vzdělávání. SVČ RADOVÁNEK  je partnerem sítě ENVIC, je partnerem a má zkušenosti s vedením a realizací projektů na místní úrovni v rámci grantů Plzeňského kraje, např. projekty v oblasti environmentální výchovy, Klubů otevřených dveří, Prevencí sociálně patologických jevů a regionálních projektů v rámci nadačních fondů a oblasti podnikatelské sféry. V současné době je  SVČ partnerem s finanční spoluúčastí projektu ENVÝK z OPVK a bylo zapojeno v projektu Zelená úsporám, vše na základě zkušeností s realizací vzdělávacích kurzů pro děti, žáky a pracovníky škol a školských zařízení, výchovně vzdělávacích hravých programů pro děti, žáky a rodiče dětí a žáků se SVP.

V roce 2012 obstálo SVČ ve veřejné zakázce s názvem - Tvorba a pilotáž vzdělávacích programů v oblasti průřezových témat, část č.9, Plzeňský kraj z projektu OPVK - Klíče pro život. V rámci této pilotáže realizovalo SVČ 18 projektů v šesti průřezových tématech - participace, multikultura, mediální výchova a medializace, zdravé klima, dobrovolnictví a inkluze. Další zkušenosti má SVČ v projektech Perun, Erasmus + a v preventivních projektech Paragraf 11/55, Rubikon a v jiných projektech zaměřených na vzdělávání pedagogických pracovníků. V současnosti jsme partnery při přípravě MINI Plzně - Města dětí, projektu Prométheus a jsme zapojeni v přípravě rozvoje Krajské sítě podpory nadání v Plzeňském kraji ve spolupráci s NIDV. Jsme akreditované zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Středisko volného času RADOVÁNEK sehrává významnou úlohu nejen v Plzeňském kraji, ale v rámci celé naší společnosti. Je kvalitním centrem a partnerem pro systematické a intenzivní využití volného času všech skupin dětí, mládeže, ale i klientů z řad dospělých. Vzhledem k sociálně ekonomické situaci je třeba pracovat s jedinci i skupinami nejvíce ohroženými sociálně patologickými jevy a to jsou naše děti. Protože SVČ je přirozené shromaždiště a centrum primární prevence, je zcela pochopitelné a nutné je chápat jako vysoce profesionální mobilní zařízení s využitím kreativnosti, nových forem práce a kvalitních programů v rámci globální prevence.

U nás platí:

 • Spokojenost všech zúčastněných,
 • SVČ je místo, které umí zábavnou formou seznámit účastníky  i se závažnou problematikou,
 • SVČ je populární, uznávaná výchovně vzdělávací  organizace  v oblasti zájmového a neformálního vzdělávání,
 • SVČ učí účastníky k zodpovědnosti za své chování, jednání a rozhodování,
 • SVČ nabízí kompletní formování osobnosti hravou formou na bázi přátelského a profesionálního přístupu,
 • SVČ nabízí vzdělávání, prožitky a využití získaných kompetencí jako něco užitečného, co mohou účastníci využít při řešení každodenních problémů a zapojení se do společenského postavení v rámci společnosti,
 • maximálního využití určitého osobního potenciálu, potřebu osobního rozvoje v souvislosti se společenským uplatněním, naplnění pocitu životního poslání,
 • SVČ je zárukou bezpečného prostředí pro všechny zúčastněné,
 • pozitivní přístup k účastníkům s úctou, respektem a pokorou,
 • SVČ jde o kvalitu, odbornost a individuální přístup ke každému účastníkovi zájmového vzdělávání.

Naše motto:

Tajemství úspěchu v životě není dělat, co se nám líbí, ale nalézt zalíbení v tom, co děláme.

Středisko volného času RADOVÁNEK je příspěvková organizace pro zájmové vzdělávání dětí, mládeže a dospělých. Sídlo a správa této příspěvkové organizace je v Pallově ulici, č.p. 52/19, Východní Předměstí, 301 00 v Plzni.  Účastníky zájmového vzdělávání jsou (dle Vyhlášky o zájmovém vzdělávání č.74/2005 Sb.) děti, žáci, studenti, pedagogičtí pracovníci, popřípadě další osoby, a to bez ohledu na místo jejich trvalého pobytu nebo jiné podmínky. Statutárním zástupcem Střediska volného času RADOVÁNEK je ředitelka, paní Bc. Eva Tischlerová, která byla na základě konkurzního řízení jmenována do funkce ředitelky radou Plzeňského kraje dne 1. 8. 2012 na období šesti let a ve funkci potvrzena na základě rozhodnutí Rady Plzeňského kraje usnesením č.3026/15 ze dne 19. 1. 2015.

Činnost domu dětí a mládeže upravují:

 • Zákon 561/2004 Sb. v platném znění o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon)
 • Zákon 563/2004 Sb. v platném znění o pedagogických pracovnících
 • Zákon 250/2000 Sb. v platném znění o rozpočtových pravidlech
 • Vyhláška 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání
 • Související vyhlášky a nařízení jednotlivých ministerstev ČR
 • Interní předpisy a směrnice organizace
 • Vnitřní a organizační řád organizace
 • Školní vzdělávací program organizace
 • Rámcový celoroční harmonogram, který je součástí celoročního plánu
 • Strategický plán organizace
 • Roční plán činnosti
 • Preventivní program
 • Preventivní program proti šikaně
 • Koncepce podpory mládeže na období 2014 – 2020
 • Strategie vzdělávání politiky České republiky do roku 2020
 • Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Plzeňského kraje - zejména str. 48- 51
 • Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky


Středisko volného času RADOVÁNEK registruje ve své pravidelné činnosti 2702 registrovaných členů. Jsme organizace, která za léta svého působení získala stálou klientelu.  Za léta působení jsme připravili spoustu zajímavých výchovně vzdělávacích aktivit a našimi pracovišti prošli tisíce spokojených rodičů a dětí. Snažili jsme se, aby naše práce ovlivnila pozitivně ty, kteří s námi spolupracovali. O naší dobré práci svědčí fakt, že se k nám vracejí rodiče, kteří byli kdysi našimi klienty, nyní se svými dětmi. 

 Středisko volného času RADOVÁNEK organizuje svoji bohatou činnost v osmi budovách ve čtyřech městech Plzeňského kraje. Je školským zařízením pro oblast zájmového a neformálního vzdělávání.  Nabízí služby v oblasti výchovy, vzdělávání a osvěty pro širokou veřejnost. Svou činností naplňuje zájmy dětí, žáků, mládeže i dospělých. Je zaměřeno na aktuální potřeby a trendy měst a obcí, kde má svá místa poskytovaného vzdělávání, regionu, ale i nad rámec kraje v oblasti práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami a dětmi ze znevýhodněného sociokulturního prostředí. Zabývá se inkluzivním vzděláváním, výchovou a vzděláváním v oblasti multikultury a zdravého klima. Své úspěchy má v oblasti technických činností jako je plastikového modelářství, robotika a letecké modelářství, tanec a umění s účastí v národní i mezinárodní reprezentaci. Zájmové vzdělávání a jiné aktivity zajišťuje odborný a pedagogicky připravený tým.

S Účinností od 1. 1. 2015, na základě rozhodnutí zřizovatele, usnesením Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 684/14 ze dne 8. 12. 2014, došlo ke sloučení organizací Středisko volného času dětí a mládeže Plzeň, Pallova 19, lČO 66362300, s organizací Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov, lČO 69977836.

Po sloučení organizace je nový název příspěvkové organizace:

Středisko volného času RADOVÁNEK,

se sídlem Pallova 52/19, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň,

lČO 69977836.

 

Veškerá práva a závazky zanikající organizace Středisko volného času dětí a mládeže Plzeň,

Pallova 19,301 00 Plzeň, lČO 66362300 byly převedeny na následnickou organizaci.

Oficiální dokumenty SVČ RADOVÁNEK

Celoroční plán práce SVČ RADOVÁNEK 2017/2018
Hodnotící zpráva SVČ RADOVÁNEK 2016/2017
Zpráva o finanční kontrole za rok 2016
Organizační řád SVČ RADOVÁNEK
Organizační struktura SVČ RADOVÁNEK
Školní vzdělávací program SVČ RADOVÁNEK
Infografika partnerů SVČ RADOVÁNEK
Pracovní řád SVČ RADOVÁNEK
Vnitřní řád SVČ RADOVÁNEK
Vnitřní řád 2018 příloha
Výroční zpráva o poskytování informací 2017
SVČ RADOVÁNEK - Informace zveřejňované dle zákona
Nařízení ředitelky o zákazu kouření
Morální kodex SVČ RADOVÁNEK


Storno podmínky na tábor

Nabídka pracovního uplatnění

 

Formuláře ke stažení