Představili jsme naší oblast Společenských věd a dopravní výchovy na akci #JETOTU

3. 1. 2023

Společenské vědy si ve svých stanech připravily aktivity, které si děti mohly vyzkoušet společně s rodiči. Aktivity z kulinářských kroužků, jazykových věd a své zastoupení zde měly i deskové hry, ve kterých mezi sebou soutěžili rodiče s dětmi, např. největší verzi deskové hry Speed cupsy.

Představili jsme naší oblast výtvarky, hudby a divadla na akci #JETOTU

20. 11. 2022

Na akci #JETOTU jsme představili naší oblast výtvarného a kreativního vzdělávání, které je nezbytnou součástí ve formálním i neformálním vzdělávání nebo i v budoucím povoláním v oblasti umění.

Výtvarná a kreativní oblast představila ve svých stanech i v prostoru na plzeňském náměstí, jak výtvarné umění, tak kreativní činnosti, které si mohly vyzkoušet nejen děti, ale i jejich rodiče. V rámci výtvarného umění návštěvníci vytvořili věrnou kopii zříceniny hradu Radyně a vyzkoušeli si práci s keramickou hlínou nebo si vyzkoušeli být malířem na velkoformátová plátna v podobě akční malby v interaktivním pojetí, kdy výsledkem jsou dva abstraktní obrazy.

Představili jsme naší oblast přírodních věd na akci #JETOTU

19. 11. 2022

Oblast přírodních věd se na akci #JETOTU prezentovala odvětvím biologie, fyziky i chemie. Malí i velcí návštěvníci se pod vedením odborných pedagogických pracovníků stávali malými badateli a zkoušeli si rozmanité aktivity zaměřené na vodu, neboť moto celé akce bylo Planeta Země, život, vzdělávání.

Připraveny tak byly „kouzelné“ pokusy na fyzikální vlastnosti vody, jako je rozpustnost, povrchové napětí či lom světla. Jeden ze stanů se proměnil v malou terénní laboratoř s živými vodními bezobratlými živočichy jako bioindikátory čistoty vody a s ukázkami přírodnin z rostlin i živočichů. Vše bylo možné si vzít do ruky a prohlédnout pod mikroskopy či binolupami.

Představili jsme naší oblast tance na akci #JETOTU

19. 11. 2022

Oblast tance se na akci JETOTU prezentovala především bohatým pódiovým tanečním programem. Během celého dne se na hlavním podiu představila se svými vystoupeními všechna velká taneční studia z RADOVÁNKU. Mezi tanečními vystoupeními jste mohli vidět: SPIDER DANCE COMPANY, STORM BALLET a TANEČNÍ AKADEMIE PLZEŇ.

Celá akce vyvrcholila slavnostním Galavečerem, jehož scénář byl dlouho a pečlivě připravován a díky skvělé spolupráci zvukařů, osvětlovačů a organizátorů to byla krásná a nezapomenutelná podívaná nejen pro diváky, ale i pro samotné tanečníky. V téměř hodinovém projektu, propojujícím všechny taneční styly v RADOVÁNKU, se vystřídalo v režii Petra Čejky celkem 144 tanečníků. 

Představili jsme naší oblast sportovních a pohybových činností na akci #JETOTU

12. 10. 2022

Oblast Sportovních a pohybových činností se na akci #JETOTU prezentovala několika sportovními odvětvími a velkou překážkovou dráhou o rozměrech 14x8m, která byla zaměřena na všestranný rozvoj dětí a mládeže. Návštěvníci si mohli vyzkoušet badminton, balanceboard, mažoretkový sport pod vedením odborných pedagogických pracovníků. Shlédli ukázky sportovní gymnastiky TeamGymu a sportovního cheerleadingu v podobě Group stuntu.

Týmy Pilsen Jaguars Cheerleaders a Plzeňské mažoretky se představily se speciálními vystoupeními na hlavním pódiu v odpoledním programu i v rámci večerního slavnostního Galavečera, který celou akci zakončil v působivé atmosféře osvětleného kostela na plzeňském náměstí.

Představili jsme naší oblast polytechnického vzdělávání na akci #JETOTU

12. 10. 2022

Na #JETOTU se oblast techniky představila v celé jedné části plzeňského náměstí. Zástupci několika kroužků ukázali návštěvníkům důležitost technického vzdělávání a jeho provázanost s budoucím studiem nebo volbou povolání. Do pěti velkých stanů jsme pro představení této oblasti vybrali Merkur, modeláře, kroužky elektroniky a robotiky, 3D tisk a náš nejnovější projekt Autonomní motokáru, na které samostatně pracují naši účastníci. Všechny ukázky našich kroužků byly interaktivní a vše bylo možné si na místě vyzkoušet. V několika případech si i odnést výrobek s sebou domů.

RADOVÁNEK ovládl náměstí Republiky v Plzni

20. 11. 2022

Akce #JETOTU je projektem, který jsme uskutečnili již ve druhém ročníku jako prezentační a vzdělávací akci. Motem této aktivity Střediska volného času RADOVÁNEK bylo Planeta Země, život a vzdělávání. Chtěli jsme zacílit na účast České republiky v předsednictví Rady Evropské unie, na témata udržitelnosti a také na podporu nadaných, talentovaných dětí a žáků napříč Plzeňským krajem.

„Vše to, co jsme chtěli sdělit, sdílet a předat veřejnosti se podařilo a jsem si jista, že tato akce přinesla další posun v prezentaci zájmového vzdělávání, rozsáhlé práce s nadanými a talentovanými dětmi a také v provázání formálního a neformálního vzdělávání,“ řekla nám ředitelka SVČ RADOVÁNEK, paní Eva Tischlerová.

#JETOTU prezentační a vzdělávací show 2022

20. 11. 2022

Projekt #JETOTU je prezentační a vzdělávací aktivitou SVČ RADOVÁNEK a bude se konat na náměstí Republiky v Plzni v sobotu, dne 24.9.2022 od 10 hodin.

Téma 2022: planeta, život, vzdělávání.

V loňském roce jsme se rozhodli po dlouhé covidové odmlce vstoupit na scénu, a společně s partnery Plzeňským krajem, Územním městským obvodem tři a mediálními partnery, představit zájmové vzdělávání v provázanosti formálního a neformálního vzdělávání. Ukázali jsme rozvoj a dovednosti talentovaných, nadaných a mimořádně nadaných žáků prostřednictvím naší organizace Střediska volného času RADOVÁNEK, jako lídra zájmového vzdělávání v Plzeňském kraji.

Doprovodný program #JETOTU 2022

20. 11. 2022

V rámci doporovodného programu městečka uvádíme speciální časově ohraničené programy 

DEBATNÍ STAN - "Evropa očima dětí"

V rámci provázaného strukturovaného dialogu, chceme otevřít debaty pro veřejnost na téma globalizace a ochrany světa, přírody a života na planetě Zemi. Chceme tato témata šířeji otevírat ve výchově, vzdělávání i vedení dětí v rámci kariérového poradenství a dalšímu uplatnění na trhu práce.

Účastníci #JETOTU2022

20. 11. 2022

Středisko volného času RADOVÁNEK, Pallova 52/19 Plzeň
Oblast zájmového vzdělávání zajišťují v Plzeňském kraji střediska volného času a domy dětí a mládeže. Největším zařízením tohoto typu v Plzeňském kraji je Středisko volného času RADOVÁNEK, které organizuje svoji bohatou a pestrou činnost již čtyřicet let. Je školským zařízením zájmového vzdělávání nabízející služby v oblasti výchovy, vzdělávání a osvěty pro širokou veřejnost. Zřizovatelem této příspěvkové organizace s právní subjektivitou je Plzeňský kraj. Svojí činností naplňuje zájmy dětí, žáků, mládeže i dospělých. Je zaměřeno na aktuální potřeby a trendy měst a obcí, kde má svá místa poskytovaného vzdělávání, dále je zaměřeno na potřeby regionu v návaznosti na dlouhodobý záměr Plzeňského kraje.

Partneři #JETOTU2022

20. 11. 2022

Záštity nad akcí

Akci podpořil a záštitu nad akcí #JETOTU převzal vážený pan Rudolf Špoták, hejtman Plzeňského kraje a ministr pro evropské záležitosti vážený pan doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D. Dále je akce významně podpořena Městským obvodem Plzeň 3.

Program městečka #JETOTU2022

20. 11. 2022

Vybudujeme zde stanové městečko, velké podium a sportovní plochu, kde budou veškerou zájmovou činnost prezentovat pedagogové, odborníci a žáci „Mladí inženýři“, experimentátoři, tedy žáci z kroužků. Budeme prezentovat a vzdělávat přímo ve výukových stanech vybavených technikou, s možností živého streamování a promítání na velkoplošnou ledkovou obrazovku. Své projekty a nadání představí žáci a pedagogové prostřednictvím workshopů, pokusů, přednášek a výukových programů.

Aktivity zaberou podstatnou část Náměstí Republiky a budou sloužit i jako inspirace pro další vrstevníky, pro zvýšení jejich zájmu o přírodovědné, technické, sportovní, taneční, kreativní a další zájmové vzdělávání.

Pódiový program #JETOTU2022

20. 11. 2022

Moderuje Taťána Krchovová

HLAVNÍ PROGRAM, 14.00 - 19.00

 • SPIDER DANCE COMPANY
 • STORM BALLET
 • TANEČNÍ AKADEMIE PLZEŇ
 • PILSEN CHEERS JAGUARS
 • PLZEŇSKÉ MAŽORETKY
 • DIVADELNÍ VYSTOUPENÍ
 • HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ FINALISTŮ KYTAROVÉ SOUTĚŽE ZLATÁ STRUNA
 • PŘEDSTAVENÍ OBLASTÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RADOVÁNKU (premiéra filmových projekcí)
 • MODERNÍ A LIDOVÝ TANEC (DDM Rokycany)
 • TANEC (DDM Nýrsko)
 • MAŽORETKY (DDM Tachov)