Proč chodit k nám

Středisko volného času RADOVÁNEK sehrává významnou úlohu nejen v Plzeňském kraji, ale v rámci celé naší společnosti. Je kvalitním centrem a partnerem pro systematické a intenzivní využití volného času všech skupin dětí, mládeže, ale i klientů z řad dospělých. Vzhledem k sociálně ekonomické situaci je třeba pracovat s jedinci i skupinami nejvíce ohroženými sociálně patologickými jevy a to jsou naše děti. Protože SVČ je přirozené shromaždiště a centrum primární prevence, je zcela pochopitelné a nutné je chápat jako vysoce profesionální mobilní zařízení s využitím kreativnosti, nových forem práce a kvalitních programů v rámci globální prevence.

U nás platí:

  • Spokojenost všech zúčastněných,
  • SVČ je místo, které umí zábavnou formou seznámit účastníky  i se závažnou problematikou,
  • SVČ je populární, uznávaná výchovně vzdělávací  organizace  v oblasti zájmového a neformálního vzdělávání,
  • SVČ učí účastníky k zodpovědnosti za své chování, jednání a rozhodování,
  • SVČ nabízí kompletní formování osobnosti hravou formou na bázi přátelského a profesionálního přístupu,
  • SVČ nabízí vzdělávání, prožitky a využití získaných kompetencí jako něco užitečného, co mohou účastníci využít při řešení každodenních problémů a zapojení se do společenského postavení v rámci společnosti,
  • maximálního využití určitého osobního potenciálu, potřebu osobního rozvoje v souvislosti se společenským uplatněním, naplnění pocitu životního poslání,
  • SVČ je zárukou bezpečného prostředí pro všechny zúčastněné,
  • pozitivní přístup k účastníkům s úctou, respektem a pokorou,
  • SVČ jde o kvalitu, odbornost a individuální přístup ke každému účastníkovi zájmového vzdělávání.

Naše motto:

Tajemství úspěchu v životě není dělat, co se nám líbí, ale nalézt zalíbení v tom, co děláme.