MEZINÁRODNÍ KONFERENCE PRO BUDOUCNOST NEFORMÁLNÍHO A FORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Termín:

12. 6.–13. 6. 2024 | PLZEŇ

Místo:

Kulturní centrum
SOU elektrotechnické Plzeň
Vejprnická 56, 318 00

Cílem vzdělávání v Plzeňském kraji je mít aktivní a odpovědné, vzdělané lidi, připravené fungovat v měnící se společnosti a reflektovat na celosvětový společensko-technologický vývoj. Je třeba změnit myšlení pedagogické veřejnosti. Konference by měla upozornit na důležitost osobnostně sociálního rozvoje žáka každé školy a školského zařízení. Pedagogové by měli využívat důsledně pedagogickou diagnostiku a kooperovat s dalšími partnery v zájmu rozvoje potenciálu a kompetencí každé osobnosti z řad cílové skupiny.

Na základě výstupů ze Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ MŠMT a VIZE 2035, kterou zpracoval Plzeňský kraj, a podíleli se na ní všichni důležití regionální aktéři v oblasti vzdělávání, vyplývá, že v budoucnu bude pro cílovou skupinu podstatný způsob zapojení se do odborného vzdělávání. Musíme být připraveni na výrazné změny v koncepci a rozšíření odborného vzdělávání a přípravy do všech úrovní vzdělávání.

Tisková zpráva 2024 - Konference pro budoucnost neformálního a formálního vzdělávání

dokument pdf  Harmonogram konference | Conference schedule

Průvodci konferencí

RNDr. Pavel Vlach, Ph.D.
RNDr. Pavel Vlach, Ph.D.
ředitel školy Gymnázium a SOŠ Rokycany
Anežka Tetřevová
Anežka Tetřevová
zástupce Studentského parlamentu Plzeňského kraje

Přednášející

Silvie PýchováMgr. Silvie Pýchová, Ph.D.

Dominik DuffekDominik Duffek
Tereza PovolnáTereza Povolná

Daniel PražákMgr. Daniel Pražák,Ph.D.

Alena VávrováMgr. Alena Vávrová

Martin LandgrenMgr. Jan Husák

Silvie PýchováMgr. Irena Palánová

Milan Edldoc. Ing. Milan Edl, Ph.D.

Milan EdlRNDr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.

Martin LandgrenMgr. Vlastimil Volák

Radek HáblBc. Jakub Štěpánek

Radek HáblMartin Landgren

Eva tischlerováLucie Pražáková

Více o přednášejících

Harmonogram

Středa 12. 6. 2024
9:30–11:00
REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ
Výběr workshopů a potvrzení účasti v nich
COFFEE BREAK, neoficiální debaty
Dílny s talentovanými a nadanými žáky ve vestibulu z oblasti techniky, elektrotechniky, robotiky, programování, grafiky, estetiky, výtvarné činnosti, přírodovědy. Prezentace probíhá po celou dobu konference.
11:00–11:15
OFICIÁLNÍ ZAHÁJENÍ KONFERENCE
Rudolf Špoták, hejtman Plzeňského kraje
Ing. Vladimír Kroc, náměstek hejtmana pro oblast školství a sportu Plzeňského kraje
JUDr. Jaroslava Havlíčková, MBA., vedoucí odboru školství, mládeže a sportu Plzeňského kraje
11:15–11:30
PŘIVÍTÁNÍ ORGANIZÁTORY SVČ RADOVÁNEK A NPI
Bc. Eva Tischlerová, ředitelka Střediska volného času RADOVÁNEK
RNDr. Kamil Ubr, ředitel odboru kurikulum všeobecného vzdělávání, Národní pedgogický institut
Jak může být prospěšné zájmové a neformální vzdělávání v kontextu s formálním vzděláváním.
11:30–12:30
BUDOUCNOST VE VZDĚLÁVÁNÍ, ROZVOJ A ZMĚNY V POSTOJI A MYŠLENÍ PEDAGOGŮ A ŽÁKŮ
Anežka Tetřevová, členka Studentského parlamentu Plzeňského kraje
Prezentace výstupů konference s názvem Mezinárodní parlamentní výměna zkušeností vytvořila platformu pro diskusi studentů z Německa, Polska, Slovenska, Rakouska, Francie a 8 krajů České republiky. Všichni účastníci byli středoškoláci. Diskuse se točila především kolem tématu školství.
12:30–13:00
OBĚD
13:00–15:00
PARALELNÍ WORKSHOPY
„Evropský rok dovedností a práce s heterogenním kolektivem“
I. Rozvoj podpory nadání v matematice formou her
Mgr. Alena Vávrová
II. Chemie, hra a vzdělávání - venkovní laboratoř
Bc. Jakub Štěpánek
III. Wellbeing ve škole - inspirace z polních i přespolních podmínek
Mgr. Daniel Pražák
IV. Zájmové a neformální vzdělávání, podpora rozvoje nadání a talentu
Ukázky z praxe a představení práce se žáky v interaktivních stanech
V. Média, medializace a vzdělávání
Tereza Povolná, Dominik Duffek
15:00–15:30
COFFEE BREAK
15:30–17:00
PANELOVÁ DISKUSE
Výstupy z workshopů
17:00–18:00
MINDSET, hybatel i blokátor rozvoje
Mgr. Vlastimil Volák, VOŠ a SPŠE Plzeň
Mindset určuje, jaké návyky si vybudujeme, jaké kompetence si osvojíme a s jakými znalostmi budeme pracovat. Nastavení mysli je hybatel i blokátor. Jakou roli v rozvoji mindsetu má a měla by mít škola? Jakou roli mají instituce neformálního zdělávání a informální vzdělávání? Může škola ovlivnit vnitřní motivaci žáků, studentů a učitelů? Jejich odolnost?
Čtvrtek 13. 6. 2024
9:00–10:30
MEET GEN Z: WHO THEY ARE AND WHY THEY MATTER
Pochopení Generace Z: Klíč k budoucnosti vzdělávání a zaměstnávání
Hana Dux Blažková, Ph.D., Fakulta mezinárodních vztahů VŠE za Gen Z data
Martin Landgren, Celemi, Making Change Happen za vstup o Experiential Learning
Daniel W. Pratt, profesor bohemistiky na univerzitě v Kanadě (tbc.)
EVROPSKÝ ROK DOVEDNOSTÍ
Mgr. Irena Palánová, NPI/Národní centrum Europass
Praktické výstupy pro žáky, Europass doklad o stáži-“Každá zkušenost se počítá, pokud je zaznamenaná a potvrzená“
10:30–11:00
COFFEE BREAK
11:00–11:30
WELLBEING: prožít spokojený život, efektivita ve vzdělávání
Mgr. Silvie Pýchová, Partnerství pro vzdělávání 2030+
Wellbeing je v českém prostředí stále ještě nový pojem. Proč není vhodné ho překládat do češtiny? V příspěvku zazní, co všechno wellbeing zahrnuje a jaké nároky klade na vzdělavatele a prostředí, ve kterém se vzdělávání odehrává. V rámci Partnerství pro vzdělávání 2030+, které propojuje přes 500 organizací věnujících se rozvoji vzdělávání v ČR, byla zpracována definice wellbeingu a systém opatření, která je potřeba realizovat, pokud má být wellbeing ve vzdělávání podporován. Součástí vystoupení budou také konkrétní příklady podpory wellbeingu sesbírané od organizací zapojených do Týdne pro wellbeing ve škole, který Partnerství 2030+ iniciovalo v únoru 2024.
11:30–12:00
PRÁCE S HETEROGENNÍM KOLEKTIVEM
RNDr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D., Národní pedagogický institut
Jak pracovat s nadaným žákem v rámci heterogenního kolektivu aneb Pozor, schod! A Desatero úspěšné práce s heterogenní třídou.
12:00–13:00
OBĚD
13:00–13:30
POTENCIÁL LIDÍ A NOVÉ TECHNOLOGIE ANEB PŘÍLEŽITOST PRO VZDĚLÁVÁNÍ
doc. Ing. Milan Edl, Ph.D., Regionální rozvojová agentura
Příspěvek se zaměřuje na budoucnost formálního a neformálního vzdělávání a zkoumá, jak nové technologie mohou otevřít nové příležitosti pro vzdělávání. Hlavní témata zahrnují směrování technologií, které popisuje trendy v oblasti technologií, jako jsou umělá inteligence, automatizace, robotika a digitální transformace, a zkoumá, jak tyto technologie ovlivňují vzdělávání a jaké nové dovednosti jsou potřebné. Dále se diskutuje o tom, jak se role lidí mění v důsledku technologického pokroku, a zvažuje, jakým způsobem mohou lidé spolupracovat s technologiemi a využívat je k efektivnímu vzdělávání. Identifikuje se také nové profesní příležitosti, které vznikají v souvislosti s rozvojem. Celkově nabízí tento příspěvek ucelený pohled na budoucnost vzdělávání a jeho inovace, s důrazem na synergii mezi technologiemi a lidským potenciálem
13:30–14:10
FINANČNÍ GRAMOTNOST
Mgr. Aneta Pešková Horká, Institut prevence a řešení předlužení
Barbara Halířová, Institut prevence a řešení předlužení
Prostřednictvím profesionálně natočeného 5 dílného seriálu chceme přinést novou perspektivu jak přistupovat k výuce dětí skrze problematiku dluhů. Neřešíme jen úrokové sazby, nástrahy pádu do exekuce, ale chceme, aby tuto problematiku vnímali studenti napříč vzdělávacím spektrem prostřednictvím prožitku a zejména z pohledu rizik, která na dnešní nebo děti a studenty působí.
14:10–14:50
EXPERIMENTÁLNÍ VÝUKA: PROČ JE EFEKTIVNĚJŠÍ?
Bc. Jakub Štěpánek, student VŠCHT Praha
Z jakého důvodu je experimentální výuka tak moc pro žáky atraktivní, a proč následně dokážou lépe přijímat nové informace? Vyplatí se investovat čas do přípravy této metody vzdělávání?
Lucie Pražáková, Nadace ORLEN Unipetrol
Hlavním posláním nadace je podpora vzdělávání a popularizace vědy, především přírodovědných a technických oborů. Popularizací vědy je naším cílem přiblížit chemii žákům základních škol a víceletých gymnázií zábavnou formou a ukázat jim, že chemie patří k moderním a atraktivním oborům, jejichž studium přináší nekonečné množství objevů a je velkou příležitostí pro budoucí uplatnění.
14:50–15:20
COFFEE BREAK
15:20–16:00
NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÍCEÚROVŇOVÁ KŘIŽOVATKA
Mgr. Jan Husák, Střední článek podpory MŠMT v Plzeňském kraji
Co se díky své životní cestě dozvěděl o rozvoji a důležitosti neformálního vzdělávání? Jaké trendy ho v ČR utvářely a jaké působí nyní? Proč práce s dětmi a mládeží a neformální vzdělávání jako celek stojí na křižovatce kolapsu mezi jednoduchostí a komplexností? A jak se na této víceúrovňové křižovatce zorientovat a podpořit rozmanité aktéry v jejich dalších krocích, aby cesty dětí a mladých lidí vedly k podpoře a úspěchu pro všechny?
16:00
PODĚKOVÁNÍ A UKONČENÍ KONFERENCE

logo v banneru

Kontakty

Eva tischlerová
Bc. Eva Tischlerová
ředitelka SVČ RADOVÁNEK - hlavní organizátor
telefon: 737 215 121
e–mail: tischlerova@radovanek.cz
Mgr. et Mgr. Milan Severa
Mgr. et Mgr. Milan Severa
zástupce ředitelky SVČ RADOVÁNEK
telefon: 777 495 766
e–mail: severa@radovanek.cz

Organizátoři

Eva tischlerová
Bc. Eva Tischlerová
Středisko volného času RADOVÁNEK
ředitelka - hlavní organizátor
Mgr. Pavla Chocholová
Mgr. Pavla Chocholová
Národní pedagogický institut
vedoucí krajského pracoviště Plzeň
Lukáš Vlček
Mgr. Lukáš Vlček
Krajské centrum vzdělávání
ředitel organizace

Doprava na místo konání

Automobilem
Hlavní příjezd z centra města ulicí Vejprnická. Po pravé straně viditelný šedý pavilon společenského sálu s názvem Kulturní středisko.

Autobusem
Po příjezdu do Plzně je nutné přesednout na tramvaj číslo 2 směr Skvrňany.

Tramvají číslo 2, směr Skvrňany
Desátá zastávka od Hlavního vlakového nádraží nebo sedmá od Hlavní pošty Solní. Výstupní stanice jménem Školy Vejprnická. Nepřehlédnutelným znakem je dominantní logo školy viditelné z pravé strany tramvaje již několik zastávek předem. V místě zastávky je viditelný šedý pavilon společenského sálu s nápisem Kulturní středisko.

GPS souřadnice: Loc: 49°44’37.018″N, 13°20’5.364″E

Příjezd a parkování

Parkování je zajištěno na vyhrazeném parkovišti v areálu učiliště

Partneři konference