Vše co potřebujete vědět o RADOVÁNKU

Vše co potřebujete vědět o RADOVÁNKU


1. Předmluva

Chceme v těchto řádcích poděkovat účastníkům naší činnosti, příznivcům, přátelům, partnerům, talentovaným a nadaným dětem, že právě k nám našli cestu, aby rozvíjeli svůj potenciál v oblasti zájmového vzdělávání. Také bychom chtěli poděkovat rodičům, kteří svým zodpovědným přístupem umožňují dětem najít správnou cestu k sobě samým.

Chceme veřejnosti představit Středisko volného času RADOVÁNEK se čtyřicetiletou tradicí jako partnera pro celý život, partnera, který je zárukou kvality v zájmovém vzdělávání. Jsme centrem s mezigeneračním přesahem otevřeným pro veřejnost po celý rok s možností široké škály činností, kde každý najde to, co ho zajímá a naplňuje. Našim posláním je společensky odpovědný přístup jak k zaměstnancům, tak k našim účastníkům a k veřejnosti.

V našem zařízení pracujeme s novými formami práce, jsme inovativní. Pracujeme se skupinou dětí a žáků, kde uplatňujeme alternativní způsob vzdělávání. Téměř ve všech oblastech pracujeme na základě individuálního přístupu a využíváme interaktivní vzdělávání, které umožňuje rozvíjet kreativitu, flexibilitu a originalitu, ale také zlepšuje motivaci k dalšímu vzdělávání i k výkonům a podporuje týmovost. Naše výchovně vzdělávací práce je nám radostí a naši účastníci zájmového vzdělávání jsou nám inspirací a kořením života.

Jsme profesionální středisko na bázi tvůrčí práce a široké škály činností. Připravujeme zázemí pro všechny, kteří chtějí rozvíjet své vlohy, schopnosti a dovednosti a kteří chtějí trávit aktivně svůj volný čas. Celý rok s námi ve volném čase plném zábavy a motivace k dalším úspěchům.

 

2. Základní informace o RADOVÁNKU

Středisko volného času RADOVÁNEK organizuje svoji bohatou a pestrou činnost již čtyřicet let. Je školským zařízením zájmového vzdělávání nabízející služby v oblasti výchovy, vzdělávání a osvěty pro širokou veřejnost. Zřizovatelem této příspěvkové organizace s právní subjektivitou je Plzeňský kraj.

Svojí činností naplňuje zájmy dětí, žáků, mládeže i dospělých. Je zaměřeno na aktuální potřeby a trendy měst a obcí, kde má svá místa poskytovaného vzdělávání, dále je zaměřeno na potřeby regionu v návaznosti na dlouhodobý záměr Plzeňského kraje. Za léta praxe má SVČ výborné zkušenosti v oblasti práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami a s dětmi ze znevýhodněného sociokulturního prostředí. Zabývá se inklusivním vzděláváním. Své úspěchy má v oblasti technických činností například v plastikovém modelářství, robotice, také v oblasti kreativních a tanečních činností s účastí v regionální, národní i mezinárodní reprezentaci.

Zájmové vzdělávání a výchovu zajišťuje dle vyhlášky o zájmovém vzdělávání č.74/2005 Sb. Programy a rozsáhlou profesionální činnost zajišťuje odborný a pedagogicky připravený tým.

Nabídka forem vzdělávání je určena pro vyšší odborné školy, střední, základní i mateřské školy. Náplň konkrétní činnosti je vždy přizpůsobena věku, možnostem a schopnostem konkrétní skupiny dětí a jednotlivců. Při sestavování programů přihlížíme ke školním osnovám, snažíme se je rozšiřovat a doplňovat, propojovat jednotlivé předměty. Navazujeme systematicky na obsah vzdělávání ve školách s přihlédnutím k rámcovým vzdělávacím programům.

V rámci výuky, výchovy a vzdělávání necháváme prostor pro samostatnou práci i spolupráci, komunikaci, uvědomování si vztahů v kolektivu, týmovost, využití hry a prožitků, tvořivou činnost. Pracujeme s principy globální výchovy a trvale udržitelného rozvoje. Obsah vzdělávání v našem zařízení je členěn do jedenácti oblastí. Tedy jde o oblast výtvarného a kreativního vzdělávání, dramatické a hudební výchovy, tance, společenského a jazykového vzdělávání, vzdělávání v oblasti přírodních věd, informačních a komunikačních technologií, polytechnického vzdělávání - modelářské vzdělávání, technické, elektronické a elektrotechnické vzdělávání, pohybové sportovní činnosti (včetně turistiky), mediální výchovy, dopravního vzdělávání a prevence, centra předškolního vzdělávání.

Cílem je vytváření a zkvalitňování podmínek pro poskytování nabídky zájmového vzdělávání dětí, žáků a studentů, rovných příležitosti ke vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, dětí nadaných a talentovaných se zaměřením na klíčové kompetence a také vzdělávání jejich potencionálních vzdělavatelů.

Činnost realizujeme ve dvanácti objektech a v dalších prostorách jiných zařízení. Jsme otevřené zařízení od pondělí do neděle, od rána do večera i v době prázdnin, popřípadě svátků. Zaměřujeme se na pravidelnou činnost v zájmových útvarech, příležitostnou činnost, prázdninovou, spontánní a metodickou činnost a kvalitní systematickou individuální přípravu nadaných a talentovaných. SVČ je z pověření KÚ Plzeňského kraje garantem okresních kol předmětových a uměleckých soutěží vyhlášených MŠMT, krajským koordinátorem vzdělávání a regionálním koordinátorem akcí. Spolupracuje se školami, státní správou, médii, NNO organizacemi jako je DDÚ v Plzni, Dětským domovem Domino i jinými subjekty.

Snažíme se prezentovat ve městě, v okolí, v rámci republiky, ale i nad rámec republiky. Dbáme na vzdělávání a sebevzdělávání pracovníků. Primární sociální prevence je realizována formou výukových programů a hlavně spontánními aktivitami. Snažíme se přizpůsobit fenoménu doby a účastníkům zájmového vzdělávání nabízet moderní, interaktivní a alternativní vzdělávání. Zapojujeme se do projektů v rámci grantové politiky měst a Plzeňského kraje. SVČ získává prostředky také z evropských dotací. Má své certifikované Informační centrum pro mládež, které je koordinátorem Krajského parlamentu dětí a mládeže Plzeňského kraje. Koordinuje také ve spolupráci s Městem Plzní a MAP školní parlamenty.

 

3. Zájmové vzdělávání a my

Oblast zájmového vzdělávání zajišťují v Plzeňském kraji střediska volného času a domy dětí a mládeže. Největším zařízením tohoto typu v Plzeňském kraji je Středisko volného času RADOVÁNEK.

Je školské zařízení pro oblast zájmového vzdělávání. Zajišťuje činnosti mimo vyučování. Vzdělává své účastníky a nabízí aktivity v jedenácti oblastech specificky a oborově zaměřených. Provozuje všechny formy zájmového vzdělávání a to činnost pravidelnou, příležitostnou, tematickou a rekreační, táborovou, osvětovou činnost a má otevřenou nabídku spontánních aktivit. Činnost je zaměřena na průřezová témata, osobnostní a sociální výchovu a vzdělávání, výchovu demokratického občana a občana v rámci EU, multikulturní, environmentální, mediální a etickou výchovu a vzdělávání.

Nabízí výchovu a vzdělávání pro širokou veřejnost, pro děti, žáky, studenty, ostatní účastníky a pedagogické pracovníky, popřípadě i další osoby. Organizuje svoji činnost v rámci regionu, zejména v Plzni-městě a Plzni-severu. Zřizovatelem této příspěvkové organizace s právní subjektivitou je Plzeňský kraj. SVČ má zpracovaný Školní vzdělávací program (ŠVP), který má přímou vazbu na rámcové vzdělávací programy škol v rámci regionu.

Středisko volného času se podílí na další péči o nadané a talentované děti, žáky a studenty ve spolupráci se školami a dalšími institucemi. Připravuje je na aktivní reprezentaci napříč soutěžemi. Každoročně slaví úspěchy na všech úrovních soutěží a to i v celorepublikovém i mezinárodním měřítku. Zaměřuje se na aktivity v rozvoji techniky, v oblasti přírodních věd, tance, baletu, sportu a kreativních a výtvarných oborů.

Je garantem a organizátorem soutěží a přehlídek žáků vyhlašovaných a spolu vyhlašovaných MŠMT. Zájmové vzdělávání jednoznačně napomáhá naplňovat vzdělávací cíle stanovené školským zákonem, ale neposkytuje stupeň vzdělání. Jeho prioritou je rozvoj osobnosti v době volna, kdy je kompenzována zátěž ze školy. V zájmovém vzdělávání zajišťuje především duševní hygienu, kulturní, preventivní, zdravotní, společenskou, relaxační a regenerační oblast, rozvíjí schopnosti, znalosti, dovednosti, talent a nadání, upevňuje sociální vztahy a naplňuje vysoce preventivní funkci.

SVČ respektuje potřebu mezigenerační solidarity a propojení napříč generacemi s ohledem na udržitelný rozvoj a naplňování kompetencí a potřeb účastníků. Se zúčastněnými se pracuje na základě individuálního přístupu ve výchově a vzdělávání a na bázi rovnosti příležitostí bez diskriminace. Je provázáno s podnikatelskou sférou a s odbornou veřejností, se kterou spolupracuje při výchově a vzdělávání.

Středisko volného času RADOVÁNEK je školským zařízením, které rozdává radost po mnoho generací. Ve své pravidelné činnosti registruje téměř 4000 účastníků zájmového vzdělávání. Je organizací, která za léta svého působení získala stálou klientelu a připravila spoustu zajímavých výchovně vzdělávacích aktivit. Pracovišti SVČ prošly tisíce spokojených rodičů a dětí. Snaží se, aby práce ovlivnila pozitivně ty jedince, kteří se SVČ spolupracovali a spolupracují. O dobré práci svědčí fakt, že se do organizace vracejí rodiče, kteří byli kdysi účastníky zájmového vzdělávání. Nyní se vrací se svými dětmi i vnoučaty.

Svoji bohatou činnost organizuje SVČ ve dvanácti budovách v pěti městech Plzeňského kraje. Je zařízením pro oblast zájmového a neformálního vzdělávání. Nabízí služby v oblasti výchovy, vzdělávání a osvěty pro širokou veřejnost. Svojí činností naplňuje zájmy dětí, žáků, studentů i dospělých. Je zaměřeno na aktuální potřeby a trendy měst a obcí. Zájmové vzdělávání organizuje v rámci regionu, ale i nad jeho rámec. Zabývá se inkluzivním vzděláváním, výchovou a vzděláváním nadaných a talentovaných a trvale udržuje zdravé klima. Úspěchy má v oblasti technických činností jako je plastikové modelářství, robotika a letecké modelářství, ve sportovních činnostech, tanci, umění a kreativním rozvoji. Trvale se účastní národní i mezinárodní reprezentace. Pořádá hudební soutěže a přehlídky jako je Porta, Zlatá struna, Perly Plzeňského kraje. Jako jediné v republice vyhrálo pětkrát v soutěži O pohár předsedy vlády ČR za organizaci hudebních soutěží a práci s dětmi a mládeží. Zlatou medaili přivezli robotici z Číny, tanečníci nás reprezentovali v Las Vegas a v Polsku, modeláři přijeli s medailemi z Anglie, Holandska, Rakouska i Slovenska.

 

4. Proč k nám chodit

Protože Středisko volného času RADOVÁNEK je přirozené shromaždiště a centrum primární prevence, je zcela pochopitelné a nutné jej chápat jako vysoce profesionální mobilní zařízení s využitím kreativnosti, nových forem práce a kvalitních programů v rámci globální prevence.
Zajišťujeme:
• spokojenost všech zúčastněných
• zábavnou formou seznámení účastníků i se závažnou problematikou
• prostředí populární, uznávané výchovně vzdělávací organizace v oblasti zájmového a neformálního vzdělávání
• učení účastníků k zodpovědnosti za sebe sama, za své jednání a rozhodování
• kompletní formování osobnosti hravou formou na bázi přátelského a profesionálního přístupu,
• vzdělávání, prožitky a využití získaných kompetencí jako něco užitečného, co mohou účastníci využít při řešení každodenních problémů, a zapojení se do společenského postavení v rámci společnosti a uplatnění na trhu práce
• maximální využití osobního potenciálu
• záruku bezpečného prostředí pro všechny zúčastněné
• pozitivní přístup k účastníkům s úctou, respektem, pokorou a odborným vedením
• kvalitu, spolupráci s rodinou a předávání pravdivých a skutečných informací.

Naše motto:
Úspěchem v životě není dělat, co se nám líbí, ale nalézt zalíbení v tom, co děláme.

 

5. Jaké máme zkušenosti

Ve Středisku volného času RADOVÁNEK máme bohaté zkušenosti s výchovou a vzděláváním všech věkových kategorií. Jsme zkušení v oblasti podpory nadaných a talentovaných dětí, žáků a studentů. Realizujeme vlastní projekty. Také se systematicky zabýváme dalším vzděláváním pedagogických pracovníků, tvorbou výukových programů, realizací různě zaměřených táborů a pobytových campů, soustředění a dalších pobytových aktivit.

V letech 2005 – 2011 jsme zajišťovali jako hlavní organizátor a partner mateřských škol a základních škol Klubíčko a Kopretinu, preventivní projekty na podporu komunikačních dovedností, schopností a jako prevenci proti dětským úrazům. Pořádali jsme Rodinné sportovní hry pro rodiče s dětmi a Sportovní hry pro mateřské školy.

Od roku 2007 jsme organizátory řady vzdělávacích projektů, které jsme systematicky a dlouhodobě připravovali s řadou skvělých odborníků a spolupracovníků. Byly to například Paragraf 11/55, ENVIC, ENVÝK, kdy vzniklo několik kvalitních výukových programů, které dodnes realizujeme. Dále to byly projekty Rubikon, Prométheus, Báječný den s chemií, Perly Plzeňského kraje. Významným projektem podpořeným finančně z programu OPVK, byl Duhový most v období 2007-2008. Šlo o projekt zaměřený na rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Také jsme jedním z hlavních partnerů Kouzla vánoc a podílíme se na podpoře charitativního projektu Díky dětem.

V roce 2012 obstálo SVČ ve veřejné zakázce s názvem - Tvorba a pilotáž vzdělávacích programů v oblasti průřezových témat. Plzeňský kraj se zapojil prostřednictvím SVČ RADOVÁNEK do projektu OPVK, Klíče pro život. V rámci této pilotáže realizovalo SVČ osmnáct projektů v šesti průřezových tématech. Zajistili jsme participaci, multikulturu, mediální výchovu a medializaci, zdravé klima, dobrovolnictví a inkluzi.

V posledních třech letech jsme získali další zkušenosti v projektech Perun a Erasmus +. V rámci projektu Erasmus + jsme spolupracovali v mezinárodním projektu na podporu nadání v Plzeňském kraji - The development of a program of identification, new teaching methods and a chain oriented approach to prevent underachievement of gifted and talented (Talent Education). Program na podporu nadaných a talentovaných byl schválen v Bruselu, smlouva byla podepsána v říjnu 2015. Projekt byl zakončen v červnu 2018. Zapojili jsme Gymnázium Luďka Pika a ZŠ Holoubkov. SVČ RADOVÁNEK byl také v tomto projektu zapojen do výzkumu v rámci metakognitivního vzdělávání v oblasti práce s předškolními dětmi. Dlouhodobě jsme zapojeni v mnoha dalších projektech.

V programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu DofE, jsme se stali Místním centrem programu DofE Award. Obdrželi jsme licenci. Každoročně připravujeme cca 6 studentů z Plzeňského kraje k získání bronzového, stříbrného nebo zlatého ocenění. Ve velké většině jde o studenty gymnázií.

Zapojili jsme se také do Dnů vědy a techniky, které jsou důležité k aktivnímu vyhledávání žáků se zájmem o přírodní vědy a techniku. Žáci měli šanci si vyzkoušet své přírodovědné a technické dovednosti a zapojit se do činnosti klubů Prométheus nebo navštěvovat jeden ze zájmových kroužků SVČ RADOVÁNEK.

Noc vědců v Plzni pořádá Techmania Science Center ve spolupráci s partnery z oblasti školství, podnikatelské sféry i jiných subjektů. Tento celoevropský festival vědy a techniky a naše zapojení jako partnera je pro nás výtečnou příležitostí, jak představit aktivity, které připravuje SVČ RADOVÁNEK. Jedná se o aktivity na podporu zájmu u žáků o přírodovědné a technické dovednosti - pravidelné setkání a demonstrace aktivit klubů Prometheus pro žáky s představením základních fyzikálních zákonů hravou formou a společná příprava jednoduchých přírodovědných pokusů. Organizujeme také krátké vědecko-popularizační brainstormingy pro žáky a studenty se zájmem o přírodní vědy a techniku zábavnou formou (např. Osídlování Marsu je technickým oříškem, Cestování ve vesmíru, atd.). Další aktivitou SVČ je založení aktivizačního týmu pro kluby Prométheus (složeného ze studentů SŠ, VŠ a akademiků), jehož cílem je rozvoj aktivit klubů a dosažení rozvoje podpory nadání a talentu žáků.

Každoročně k nám do Plzně přijíždí několik studentů z oboru tlumočnictví ČJ-NJ ze střední školy ve Weidenu v Německu. S touto střední školou chceme i nadále spolupracovat v oblasti společenské odpovědnosti, osobnostního rozvoje, jazykové a mediální gramotnosti. V oblasti mezinárodní spolupráce jsme spolupracující organizací s Regensburkem, Weidenem a již dlouhá léta spolupracujeme s Tandemem, koordinačním centrem Česko – německých výměn mládeže.

Navázali jsme spolupráci s mnoha sdruženími, kluby a nestátními neziskovými organizacemi. Spolupracujeme s Nadací 700 let města Plzeň, Lions clubem Plzeň Bohemia, Optik studiem Švarc, Porsche Plzeň, Autosalonem Šmucler, TJ Lokomotiva, DEPO 2015, s výrobci deskových a společenských her jako je Albi, Piatnik a Mindok, s Českou pedagogickou komorou, se základními a středními školami, domy dětí a mládeže v Plzeňském kraji a v celé České republice.

Našimi hlavními mediálními partnery jsou Český rozhlas Plzeň, Televize ZAK Plzeň, Plzeňský deník, Deník 5+2. Spolupracujeme s Národním parlamentem dětí a mládeže a Národní pracovní skupinou pro strukturovaný dialog s mládeží.

Naše práce je nám radostí a naše děti nekonečnou inspirací.

Bc. Eva Tischlerová
ředitelka organizace