GDPR v SVČ RADOVÁNEK

GDPR v SVČ RADOVÁNEK

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) byl pověřencem pro ochranu osobních údajů (DPO - data protection officer) pro Středisko volného času RADOVÁNEK (dále jen SVČ RADOVÁNEK) jmenován:

Mgr. et Mgr. Milan Severa
Kontaktní email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Prostřednictvím pověřence můžete uplatňovat svá práva vůči SVČ RADOVÁNEK v oblasti GDPR.

Poskytovatel je na základě nařízení uvedeného v odst. I. (GDPR) správcem osobních údajů, které zpracovává na základě následujících zásad a právních důvodů:

 1. jméno a příjmení
 2. rodné číslo (popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo přiděleno)
 3. státní občanství
 4. adresu místa trvalého pobytu nebo bydliště, pokud nemá na území České republiky místo trvalého pobytu
 5. datum zahájení a ukončení školské služby nebo vzdělání
 6. údaje o zdravotní způsobilosti, popřípadě o zdravotních obtížích
 7. daje o znevýhodnění dítěte, žáka nebo studenta uvedeném v § 16, údaje o mimořádném nadání, údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných dítěti, žákovi nebo studentovi školským zařízením v souladu s § 16, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení
 8. označení školy, v níž se dítě, žák nebo student vzdělává
 9. jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu nebo bydliště, pokud nemá na území České republiky místo trvalého pobytu, a adresu pro doručování písemností, telefonické spojení.

Tyto údaje zpracovává poskytovatel o každém klientovi pro potřeby školní matriky, kterou definuje zákon číslo 561/2004 Sb. Školský zákon v §28. jakožto školské zařízení Plzeňského kraje.


A dále na základě smluvního vztahu uzavřeného podle těchto obchodních podmínek:

 • E-mail, telefon a další kontaktní údaje
  • Za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.) dle obchodních podmínek.
 • Obrazový a zvukový záznam (fotografie a video)
  • Poskytovatel v rámci aktivit, které realizuje, pořizuje dokumentační fotografie, které klientům zpřístupňuje prostřednictvím webu a sociálních sítí. Fotografie vždy zpracovává anonymně.

Obrazový a zvukový záznam je zpracováván za účelem:

 • Veřejné propagace činností Správce v zájmovém vzdělávání (publikace na internetových stránkách, sociálních sítích, v tištěných materiálech, výroční zprávě a médiích) při organizaci zájmového vzdělávání, akcí a soutěží.
 • Souhlasu pro přímý marketing - kontaktování a zasílání nabídek služeb (pozvánky na akce pořádané Správcem, nabídky kurzů, akcí, táborů apod. pořádaných správcem) a to i na elektronické kontakty Klienta ze strany Správce
 • Každý má právo na přístup k osobním údajům, na opravu, resp. doplnění poskytnutých údajů, na výmaz, na omezení zpracování a na přenositelnost údajů
 • Osobní údaje jsou poskytovatelem uchovávány po dobu, kterou stanovuje zákon, a to v případě zpracování údajů na základě zákona, případně na dobu nezbytnou pro plnění smlouvy nebo v rozsahu uděleném souhlasem klienta

Správce Osobních údajů předává Osobní údaje těmto Zpracovatelům:

Příslušným orgánům státní správy a samosprávy
DOMEČEK informační systém pro DDM, Řešovská 567/28, Praha 8, 181 00, IČ: 71641505

Každý, jehož Osobní údaje jsou zpracovány má právo:

 • Mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl. 15 Nařízení).
 • Požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení).
 • Na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení.
 • Na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení.
 • Na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení.
 • Odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení.
 • Podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení.