ICM


Informační centrum pro mládež je jediné tohoto druhu v Plzni a Plzeňském kraji . Naším posláním je orientovat se na skutečné potřeby mladých lidí, zpracovávat vhodnými formami informace pro mladé lidi dle zásad Evropské charty informací pro mládež, poskytovat jim informace potřebné pro jejich samostatné rozhodování v oblasti kariéry, mobility, zdravého životního stylu, trávení volného času a ve všech dalších oblastech osobního rozvoje.

Našim cílem je být otevřeným místem pro setkávání mládeže z celého Plzeňského kraje a spolupracovat na plnění zásadních úkolů, které stanoví dokumenty, jako je Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období 2015 -2020, Koncepce podpory mládeže pro období 2014 -2020, Strategie ISM do roku 2020, Evropská charta informací pro mládež, Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020.
Informační centrum pro mládež Plzeň, zřízené pod Střediskem volného času dětí a mládeže Plzeň, přešlo od 1. 1. 2015 pod novou nástupnickou organizaci Středisko volného času RADOVÁNEK. Činnost i podoba informačního centra zůstala zachována v plném rozsahu.
Další změna, která proběhla v listopadu 2015, byla změna místa fungování ICM do prostor pracoviště Pallova, kde má nově vybudované krásné zázemí i prostory, které slouží k širšímu vyžití. Součástí ICM je víceúčelová kavárna, kde jsou k dispozici deskové a společenské hry, časopisy a knihy.
Dále mají klienti možnost internetu zdarma na pěti počítačích.
Hlavní úkoly budou navazovat na Strategický plán rozvoje ISM do roku 2020, budou korelovat se strategickými dokumenty jako je Koncepce podpory mládeže na období 2014 – 2020 a Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období 2015 - 2020.

1. Marketing, propagace, reklama - cíle marketingové koncepce ICM

2. Funkce Plzeňského krajského středoškolského parlamentu (dále jen PKSP)

3. Personální zajištění ICM

4. Spolupráce se školami a školskými zařízeními v Plzeňském kraji

5. Zajištění projektů, grantů, kampaní napříč PK, prezentace

6. Spolupráce s dobrovolníky

7. Vydávání tiskovin, brožur, zpravodaje a časopisů

8. Spolupráce s úřady a KÚ Plzeňského kraje

Navázání spolupráce s plzeňskými ZŠ a SŠ, NNO, úřady a dalšími plzeňskými firmami, podnikatelskými subjekty a organizacemi jako např. Plzeňské dopravní podniky, Plzeňské informační centrum, Studentské informační centrum ZČU, Dům digitálních dovedností a další. SVČ RADOVÁNEK velice aktivně spolupracuje s Techmania Science Center o.p.s., Eurocentrem a Europe direct centre. ICM začalo v roce 2015 úzce s těmito centry spolupracovat. Plánujeme prezentaci našeho ICM na školách, napříč Plzeňským krajem.
Komunikaci postupně navazujeme a chceme plně využívat spolupráci s Tandemem - Koordinačním centrem česko – německých výměn mládeže. V rámci programu Erasmus + již probíhají výměny mezi českou a německou stranou. Letos proběhl již třetí prázdninový meeting. V rámci programu Erasmus + jsme zapojeni v projektu „The development of a program of identification, new teaching methods and a chain oriented approach to prevent underachievement of gifted ant talented (Talent Education)“ programu Erasmus+: Podpora nadaných a talentovaných – Holandsko, Slovinsko, Česká republika. ICM by nemělo v budoucnu chybět na zásadních kulturně společenských akcích a vzdělávacích akcích nejen v Plzni, ale i v jiných městech regionu. Bude zapojeno do akcí SVČ RADOVÁNEK. Mimo jiné plánujeme v našem ICM besedy a workshopy na různá témata s plzeňskými osobnostmi.
Připravujeme aktivity z oblasti environmentálního vzdělávání i zdravého životního stylu.

 

Přejděte na oficiální stránky Informačního centra pro mládež Plzeň