Inovativní zážitky

Inovativní zážitky

Inovativní zážitky 2 - Operační program Jan Ámos Komenský

Středisko volného času RADOVÁNEK se účastní dotačního programu OPJAK (Operační program Jan Ámos Komenský) spolufinancovaného Evropskou unií, který podporuje aktivity SVČ jak u účastníků zájmového vzdělávání po stránce osobnostního a sociálního rozvoje, tak profesního růstu u pracovníků ve vzdělávání.
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání dětí/žáků/účastníků zájmového vzdělávání, spolupráce s rodiči dětí, žáků, účastníků zájmového vzdělávání a veřejností.

Doba realizace: 1.11.2022-31.10.2025

Financováno z operačního programu Jan Ámos Komenský, číslo výzvy 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I.
Podpora celkem 8 147 700Kč, z toho národní veřejné zdroje 1 895 562,41Kč a příspěvek EU 6 252 137,59Kč

Specifické cíle:
Cílem je zvýšit kvalitu, inkluzivitu a účinnost systémů vzdělávání a odborné přípravy a jejich relevantnosti pro trh práce, mimo jiné i uznáváním výsledků neformálního a informálního učení, s cílem podpořit získávání klíčových kompetencí včetně podnikatelských a digitálních dovedností, a prosazováním zavádění duálních systémů odborné přípravy a učňovské přípravy.

Dalším specifickým cílem je prosazovat rovný přístup ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání a odborné přípravě a jejich úspěšnému ukončení, a to zejména v případě znevýhodněných skupin, od předškolního vzdělávání a péče, přes všeobecné vzdělávání a odborné vzdělávání a přípravu až po terciární úroveň, jakož i vzdělávání a studium dospělých, včetně usnadnění vzdělávací mobility pro všechny a přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením.

Cílové skupiny:
Pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci mateřských, základních, základních uměleckých škol, školních družin, školních klubů a středisek volného času včetně vedoucích pedagogických pracovníků, rodiče dětí a žáků, veřejnost a účastníci zájmového vzdělávání (děti, žáci a studenti).

Realizované aktivity:
1.VI/1 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání SVČ
Popis aktivity: Cílem aktivity je podpořit profesní růst pracovníků ve vzdělávání (včetně ostatních pracovníků ve vzdělávání) SVČ pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Vzdělávání je možné realizovat formou akreditovaných i neakreditovaných kurzů nebo vzdělávacích programů, stáží, nebo formou supervize/mentoringu/koučinku (dále také jen „kurz“). Stáže je možné uskutečňovat pouze u zaměstnavatelů, tzn. ve firmách/institucích.

1.VI/2 Spolupráce pracovníků ve vzdělávání SVČ
Popis aktivity: Cílem aktivity je podpořit profesní růst pracovníků ve vzdělávání SVČ (vyjma ostatních pracovníků ve vzdělávání) pomocí vzájemné spolupráce a sdílení zkušeností se zapojením lektora. Vedle pracovníků ve vzdělávání mohou být podpoření také studenti 4. nebo 5. ročníku fakult připravujících budoucí pedagogické pracovníky.
Aktivita probíhá formou bloku vzájemné spolupráce, která obsahuje vždy cyklus společné přípravy, realizaci připravené aktivity (hospitaci ve výuce/minilekci ve výuce/návštěvy v jiné škole/školském zařízení nebo v zařízení poskytujícím neformální vzdělávání) a následné společné reflexe.

1.VI/3 Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v SVČ
Popis aktivity: Cílem aktivity je osobnostní a sociální rozvoj účastníků zájmového vzdělávání v SVČ a jejich podpora v rozvoji znalostí a dovedností s využitím inovativních forem vzdělávání prostřednictvím netradičních vzdělávacích metod a strategií, které vedou účastníka k rozvoji kreativity, talentu a samostatnosti. Aktivita dále cílí na snižování předčasných odchodů ze vzdělávání.
Aktivitu je možné realizovat přímo ve vzdělávání a/nebo v rámci dalších hodin vzdělávání poskytovaných školským zařízením nad rámec běžného vzdělávání (např. odpolední aktivity, letní školy apod.), a to některými z následujících inovativních forem vzdělávání:
• projektová výuka (ve škole/mimo školu);
• tandemová výuka;
• vzdělávání s využitím nových technologií;
• zážitková pedagogika;
• propojování formálního a neformálního vzdělávání;
• aktivizující metody.

1.VI/4 Odborně zaměřená tématická a komunitní setkávání v SVČ
Popis aktivity: Cílem aktivity je poskytnout rodičům informace spojené s konkrétními tématy souvisejícími s chodem a modernizací středisek volného času a dostatečný prostor k diskuzi.
Za tímto účelem středisko volného času zorganizuje setkání, přičemž vybírá z těchto variant:
a) odborně zaměřená tematická setkávání rodičů,
b) komunitní setkání s rodiči, přáteli školy a veřejností.