setkani parlamentuV dnešní moderní společnosti je mnoho mladých lidí, studentů a mládeže, kteří mají zájem o okolní dění, zajímají se o problematiku společnosti a rádi diskutují a hovoří o reálných problémech s lidmi s rozhodovací pravomocí. Právě takové mladé, zvídavé a schopné lidi shromažďuje Krajský parlament dětí a mládeže Plzeňského kraje (dále již jen KPDM PK), který koordinují pedagogové ze SVČ RADOVÁNEK v Plzni a pracovníci Informačního centra pro mládež.


KPDM PK vznikl na popud bývalého hejtmana Plzeňské kraje pana Václava Šlajse, který pokládal názor mladých lidí za velice důležitý. Proto oslovil paní ředitelku SVČ RADOVÁNEK Bc. Evu Tischlerovou a svěřil jí koordinaci tohoto zájmového útvaru. KPDM PK vznikl 31. 3. 2016 a ke dni založení měl 40 členů. Osloveny byly všechny střední školy a gymnázia Plzeňského kraje a každá škola vyslala do parlamentu svého zástupce. K dokumentaci KPDM PK patří Statut, Jednací řád, Volební řád a zápisy z každého jednání parlamentu. Jednání vede vždy předseda nebo místopředseda. KPDM PK se skládá z devítičlenného předsednictva, které je motorem parlamentu, a členů parlamentu.
Cílem členů je hlavně propojení studentů ze středních škol a gymnázií PK. Chtějí svými názory a připomínkami ovlivnit něco více ve studiu a životu v našem kraji. Chtějí být „pomocnou rukou“ mezi obyčejnými studenty a vedením kraje. Navazují spolupráci s ostatními parlamenty a i na mezinárodní úrovni. Spolupracují s Národním parlamentem dětí a mládeže. Již dvakrát pořádali společně s NPDM besedu Mladí volí, které se zúčastnilo v Plzni několik desítek studentů. Snaží se propojit aktivity školních parlamentů s aktivitami KPDM PK pomocí společných zasedání. Jsou v kontaktu s dětským parlamentem v Regensburgu.
Hlavním cílem těchto mladých lidí, kteří se schází jednou za měsíc, je rozvoj osobnosti a svých komunikačních schopností, dovedností a sbírat co největší množství informací o tématech, která je zajímají a ty předávat dál.
KPDM PK se každoročně účastní mnoha akcí zaměřených na vzdělávání, pracovní příležitosti a jiné. Sami také několik akcí pořádali a účastnili se vzdělávacích akcí, které pro ně pořádá SVČ RADOVÁNEK a ICM Plzeň. Za zmínku stojí Celodenní zasedání KPDM PK, které proběhlo v září 2017. Tato akce byla pro členy parlamentu a pro zájemce o členství. Studenti se sešli v brzkých ranních hodinách, svůj den zahájili aktivizujícími hrami a pak následovalo vlastní zasedání parlamentu.
Odpolední část byla věnována besedě s koučkou komunikačních dovedností, besedě s panem hejtmanem PK Josefem Bernardem a následně byla pro studenty přichystaná beseda o EU, kterou zaštítilo Eurocentrum v Plzni. Jak již bylo zmíněno, již druhým rokem proběhla beseda „Mladí volí“, která se konala v Plzni v SVČ RADOVÁNEK ve spolupráci NPDM, KPDM a ICM Plzeň. Pozvání přijalo 6 zástupců politických stran a zúčastnilo se přes 70 studentů. V listopadu proběhlo opět v SVČ RADOVÁNEK První společné zasedání školních parlamentů s KPDM PK. Akce se účastnilo 11 základních škol Plzeňského kraje, celou akci koordinovalo předsednictvo KPDM PK, ve spolupráci s ICM Plzeň. Cílem akce bylo navázat spojení s členy školních parlamentů a ukázat jim, kudy se může jejich cesta ubírat po odchodu ze ZŠ a školního parlamentu. Mohou se stát členy KPDM PK a pokračovat v práci. Na podzim mohli být členové parlamentu viděni na mnohých akcích, jako byl ITEP - veletrh cestovního ruchu, Posviť si na budoucnost - veletrh pracovních příležitostí nebo celorepubliková taneční soutěž Czech dance masters.
A co mají „parlamenťáci v plánu do budoucna? Hlavní aktivitou jara bude projekt Osvětim. Díky náklonosti hejtmana PK Josefa Bernarda, pojedou členové parlamentu na exkurzi do Osvětimi a zřejmě navštíví krásné historické město Krakow. Z nabitých informací a zkušeností, které tam získají, vytvoří prezentaci a budou tyto vědomosti a zkušenosti prezentovat na svých školách spolužákům. Nejen že se podívají na tak významné historické místo, ale také zdokonalí své komunikační a prezentační schopnosti a poskytnou tyto informace dál i těm, kteří se do Osvětimi ještě nepodívali.
KPDM PK je skupina mladých lidí, kteří se chtějí podílet na aktivitách ve svém městě, rádi jsou všude, kde se něco děje a projevují zájem o věci či události, které většina jejich vrstevníků často jen obchází. Předsedkyní v loňském roce byla slečna Amáta Vohradská. Nyní je nově zvoleným předsedou Matěj Müller a funkci místopředsedy zastává Jakub Štěpánek. Tito studenti jsou hlavními „tahouny“ parlamentu a motivátory ostatních členů. KPDM PK usiluje o to, aby slovo mladého člověka mělo váhu a nebylo bráno nadarmo.

Napsala: Simona Andersová
Vedoucí pracovník Informačního centra pro mládež při SVČ RADOVÁNEK v Plzni