RADOVÁNEK se zapojil do programu Erasmus +

Erasmus+ je programem EU v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu na období 2014–2020. Vzdělávání, odborná příprava, mládež a sport mohou významným způsobem pomoci reagovat na socioekonomické změny, kterým bude Evropa čelit na konci tohoto desetiletí. Přispěje také k zavádění evropské politické strategie v oblasti růstu, zaměstnanosti, sociální rovnosti a sociální inkluze. Podporou základních evropských hodnot, posilováním sociální integrace, porozumění mezi kulturami a sounáležitosti uvnitř evropské komunity mají vzdělávání a aktivity mládeže klíčový vliv na prevenci násilné radikalizace. V souvislosti s krizovými událostmi ovlivňujícími evropské státy je program Erasmus+ důležitým nástrojem pro podporu začlenění účastníků ze znevýhodněného prostředí, obzvlášť nově příchozích migrantů.

Dalším cílem je rozvoj sociálního potenciálu u mladých lidí, posílení sebevědomí mladých lidí a jejich schopnosti zapojit se aktivně do společnosti. Tohoto může být docíleno pomocí aktivit neformálního vzdělávání, které se zaměřují na zvyšování schopností a dovedností mladých lidí a na jejich aktivní zapojení do společnosti. Zároveň se projevuje potřeba poskytnout pracovníkům s mládeží a mládežnickým organizacím příležitosti ke vzdělávání, aby mohli rozvíjet své profesní schopnosti a zapojit se do práce s mládeží na evropské úrovni. Program Erasmus+ slouží k podpoře úsilí programových zemí efektivně využívat talent každého jednotlivce a společenskou prospěšnost celoživotního vzdělávání s důrazem na propojení formálního, neformálního a informálního učení v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže. Program také pomáhá rozšiřovat možnosti spolupráce a mobilit do partnerských zemí, zejména v oblastech vysokoškolského vzdělávání a mládeže. Program Erasmus+ podporuje také aktivity zacílené na vývoj evropského rozměru ve sportu prostřednictvím propagace spolupráce mezi sportovními orgány zapojených zemí. Program propaguje vytváření a rozvoj evropských sítí, čímž poskytuje příležitost k navázání spolupráce mezi zúčastněnými subjekty a výměně a sdílení poznatků a know-how v různých oblastech sportu a tělesných aktivit. Program podporuje akce, spolupráci a nástroje, jež jsou v souladu s cíli strategie Evropa 2020 a jejich stěžejních iniciativ, jako jsou například Mládež v pohybu a Agenda pro nové dovednosti a pracovní místa. Prostřednictvím ověřených metod spolupráce přispívá k dosažení cílů Strategie pro vzdělávání a odbornou přípravu a Strategie pro mládež EU. Z této investice do vědomostí, schopností a kompetencí budou mít prospěch jak jednotlivci, instituce a organizace, tak i celá společnost, neboť přispěje k růstu, zajištění prosperity a sociálnímu začlenění v Evropě i mimo ni.

V rámci programu Erasmus + se Středisko volného času RADOVÁNEK stalo partnerem projektu The development of a programme of identification, new teaching methods and a chain oriented approach to prevent underachievement of gifted and talented. Jedná se o projekt, do kterého jsou zahrnuty tři partnerské země EU a dílčí participující organizace. Projekt je zaměřen na předávání zkušeností a vytváření metodik v oboru pedagogiky a práce s nadanými a talentovanými dětmi a mládeží. Cílem projektu je najít a vytvořit společný nástroj pro včasné detekování nadaných a talentovaných dětí ve vzdělávacím systému a poskytovat jim dle toho adekvátní podporu a individuální přístup.

Naše organizace je rovněž předkladatelem projektu EVS as an opportunity for everybody. Na jeho základě by do České republiky měla přicestovat dobrovolnice z Ukrajiny a měla by se během jednoho roku zapojovat do naší činnosti. Cílem projektu je seznámit dobrovolnici s aspekty zájmového vzdělávání a chodu organizace, rozšířit její sociální a odbornostní kompetence, vzbudit v dětech a mladých lidech zájem o cizí kulturu, odstranit jazykové bariéry a předsudky. Výsledkem projektu by mělo být lepší uplatnění dobrovolnice v jejím profesním životě, nová inspirace, prohloubení jazykových dovedností, osobnostní rozvoj a sebepoznání pro všechny zúčastněné.