Uncategorised

Uncategorised

Green Gondola - s RADOVÁNKEM se slevou

3. 9. 2023

RADOVÁNEK se dohodl s partnerskou restaurací Green Gondola v Pallově ul. v Plzni na rozšíření stávající spolupráce. 

Od 1.9.2023 nabídne restaurace zvýhodněné obědy pro příměstské tábory, slevu pro účastníky zájmového vzdělávání a pedagogy volného času. Dále ve spolupráci uspořádáme tři velké akce pro veřejnost v prostoru Mlýnské strouhy.

Whistleblowing - vnitřní oznamovací systém

1. 8. 2023

V roce 2019 byla na úrovni Evropské unie přijata směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“). Smyslem ochrany whistleblowerů (oznamovatelů), tedy osob, které oznámí protiprávní jednání v souvislosti s prací, je vytvořit takové prostředí, ve kterém se whistlebloweři nebudou muset obávat jakékoliv sankce pro případ, že protiprávní jednání oznámí, a přispět tak ochraně veřejného zájmu.

Dne 1. 8. 2023 nabyl účinnosti zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“). Ten zapracoval Směrnici v podmínkách České republiky. Upravuje podávání a postup posuzování oznámení o možném protiprávním jednání, podmínky poskytování ochrany fyzické osobě, která oznámení učinila, jakož i dalším osobám a působnost Ministerstva spravedlnosti ČR.

Středisko volného času RADOVÁNEK, jako orgán povinného subjektu na podkladě Zákona zavedl a provozuje vnitřní oznamovací systém (dále jen „VOS“) a plní další úkoly vyplývající ze Zákona. Oznámení podle Zákona je možné podat prostřednictvím VOS, nebo prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti ČR (https://oznamovatel.justice.cz), případně uveřejněním za splnění podmínek stanovených Zákonem.

Ředitelka Střediska volného času RADOVÁNEK určila příslušné osoby za přijímání oznámení prostřednictvím VOS a posuzování jejich důvodnosti: Mgr. et Mgr. Milana Severu a Mgr. Veroniku Kreidlovou (dále jen „příslušná osoba“), telefonický kontakt na příslušnou osobu: +420 777 495 744 (Mgr. et Mgr. Milana Severu) a +420 777 495 597 (Mgr. Veroniku Kreidlovou), další kontakty a způsob oznamování prostřednictvím VOS jsou uvedeny níže.

Přijetí oznámení od oznamovatele protiprávního jednání je v rámci VOS svěřeno výlučně příslušné osobě. Příslušná osoba má k dispozici nástroje k zabezpečenému přijímání oznámení (oznámení je možné podat tak, aby se s jeho obsahem mohla seznámit pouze příslušná osoba), a to:

1. Písemně

a) elektronicky na email s předmětem „Podání oznámení“ na email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

b) v listinné podobě zaslat na adresu:
     Středisko volného času RADOVÁNEK
     Pallova 52/19
     30100 Plzeň
obálku zřetelně označit „Neotevírat, pouze k rukám příslušné osoby“

2. Ústně

Na žádost oznamovatele je příslušná osoba povinna oznámení přijmout i osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal:
a) telefonicky na telefonním čísle +420 777 495 744, +420 777 495 597
b) příjem ústních oznámení je zajištěn příslušnou osobou v pracovních dnech v době:

pondělí: od 09:00 hodin do 11:00 a od 13:00 do 14:00 hodin
středa: od 09:00 hodin do 11:00 a od 13:00 do 14:00 hodin

Oznámení je možné podat elektronicky na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Oznámení musí obsahovat:
a) údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele
b) oznámení nemusí tyto údaje obsahovat, pokud je podáno osobou, jejíž totožnost je příslušné osobě známa
c) informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít
d) zda výslovně žádá příslušnou osobu, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala

 Podání oznámení jiným, než uvedeným způsobem za použití VOS, nelze zaručit ochranu totožnosti oznamovatele nebo dalších osob.

 V souladu s ustanovením § 9 odst. 2 písm. a) Zákona povinný subjekt sděluje, že vylučuje podávání oznámení prostřednictvím VOS pro osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h), nebo j) Zákona.

Představení našich oblastí činnosti

30. 11. -0001

Již brzy Vám v této sekci představíme všechny naše oblasti zájmového vzdělávání.

 • Základní popis oblasti
 • Obory, kterým se v dané oblasti věnujeme
 • Aktuality z oblasti
 • Naše úspěchy v oblasti
 • Realizované projekty v oblasti
 • Představíme naše odborníky a specialisty
 • Kroužky v dané oblasti
 • Tábory s tématikou oblasti
 • Fotogalerie z oborů v oblasti

 

 

Využijte dotovaných příspěvků na tábory

22. 1. 2022

Pro zvýhodnění platby účastnického poplatku za tábor se informujte u vaší zdravotní pojišťovny, zaměstnavatele nebo městských částí či obce.

Příspěvky zaměstnavatele

Pro tuto možnost vystavíme fakturu pro zaměstnavatele. Stačí zaslat vyplněnou žádost o vystavení faktury. Formulář ke stažení v Dokumentech a formulářích na úřední desce.

Příspěvky zdravotních pojišťoven

Doporučujeme se informovat u vaší zdravotní pojišťovny na možnosti finančního příspěvku na dětský tábor. Pro tyto případy vystavíme na každém pracovišti potvrzení o zaplacení tábora. O potvrzení si můžete zažádat u kontaktní osoby tábora.

Naše tipy:

 • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna - více...
 • Všeobecná zdravotní pojišťovna - více...
 • Oborová zdravotní pojišťovna - více...
 • Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky - více...

Příspěvky dalších subjektů

Úřad městského obvodu Plzeň 1 - Klub Jednička
MO Plzeň 1 přispěje rodinám dětí do patnácti let částkou ve výši 300 Kč na jeden pobyt dítěte v tolik oblíbených příměstských táborech. O příspěvek může požádat rodič nebo zákonný zástupce dítěte mladšího patnácti let v případě, že žadatel i dítě mají trvalý pobyt na území MO Plzeň 1

Projekt Experimentální vzdělávání II.

1. 10. 2022

Aktivity projektu

V návaznosti na aktivity projektu připravovat, vzdělat pedagogy s úzkou vazbou na KSPN i NSPN a také na spolupráci s NPI. Cílem je i v budoucnu také připravit špičkové odborníky, kteří se budou soustavně věnovat nadaným žákům v našich preferovaných oborech. Dále vytvořit inovativní zájmové kroužky pro nadané žáky s přesahem do spolupráce s firmami a odbornými pracovníky ze Západočeské univerzity, se kterou spolupracujeme a budeme spolupracovat. V rámci projektu je také činností nadstandardní spolupráce se ZŠ, SŠ a VŠ, provázanost a síťování formálního a neformálního vzdělávání.

Je nutné zajistit odpovídající materiálně-technické podmínky přírodovědné a elektronické/robotické laboratoře.

Volnočasové aktivity budou nejen rozšiřovat probírané učivo v ZŠ, ale současně dají možnost hlubšího pochopení látky, praktickému vyzkoušení a rozvoji badatelských dovedností, zejména s ohledem na menší počet žáků ve skupině s možností individuálního přístupu pod dohledem odborného pracovníka.

Stavíme na odbornících, kteří s námi začali spolupracovat v roce 2019. Udělala se hodně práce a my chceme dál pokračovat ve vývoji, výzkumu a tvořivém vzdělávání nadaných žáků a mládeže, kteří o to stojí a mají zájem něco ve svém životě dokázat. Chceme dále rozšiřovat spolupráci s akademickou sférou, především se ZČU a zajistit tak přenos znalostí a dovedností do zájmového vzdělávání.

#TUTOJE Pódiový program

24. 9. 2021

Moderuje Taťána Krchovová

Začátek pódiového programu ve 13.30.

HLAVNÍ PROGRAM, 14.00

SPIDER DANCE COMPANY
STORM BALLET
TANEČNÍ AKADEMIE PLZEŇ
MZ DANCE TEAM
PŘEHLÍDKA KOSTÝMŮ VŠECH STYLŮ
DIVADELNÍ VYSTOUPENÍ
HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ SKUPINY NASKOK + KŘEST CD
KYTAROVÁ VYSTOUPENÍ FINALISTŮ HUDEBNÍ SOUTĚŽE ZLATÁ STRUNA
EXPERIMENTÁLNÍ SHOW JAKUBA ŠTĚPÁNKA
ROZHOVORY S HOSTY
PŘEDSTAVENÍ JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RADOVÁNKU

GALAVEČER, 19.30

UNIKÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ SHOW PŘIPRAVENÁ POUZE PRO TENTO VEČER.

Nenechte si ujít premiéru tanečních a sportovních vystoupení téměr 100 účinkujících ze souborů Storm Ballet, Spider Dance Company, Taneční akademie Plzeň, MZ Dance Team a Jaguars Cheerleaders. Téměř hodinové vystoupení propojující všechny tanenčí styly v RADOVÁNKU v režii Petra Čejky.

Přesný časový harmonogram pódia bude doplněn před akcí.

 

karta podium

Partneři #JETOTU

19. 9. 2021

Hlavní partneři

MŠMT ČR

Plzeňský kraj

Město Plzeň

Úřad městského obvodu Plzeň 3

Česká průmyslová pojišťovna

Národní skupina pro strukturovaný dialog

Mediální partneři

ZAK TV

Evropa 2

Impuls

Český rozhlas Plzeň

Plzen.cz

Plzeňská drbna.cz

IDNES.cz

Podporovatelé akce

BESIP

Městská policie Plzeň

TOI-TOI

HLS Security Agency

T.O. Events & Congress s.r.o.

Panasonic

Česká pedagogická komora

Mindok

ALbi

Piatnik

Plzeňská krajská rada dětí a mládeže

Vodafone

 

 

#TUTOJE - Program městečka

19. 9. 2021

Program městečka, 10.00-19.30

Na náměstí Republiky vybudujeme stanové městečko, velké podium a sportovní plochu, kde budou veškerou zájmovou činnost prezentovat pedagogové, odborníci a „Mladí inženýři“, experimentátoři, tedy žáci z kroužků. Budeme prezentovat a vzdělávat přímo ve výukových stanech vybavených technikou, s možností živého streamování a promítání na velkoplošnou ledkovou obrazovku. Své projekty a nadání představí žáci a pedagogové prostřednictvím workshopů, pokusů, přednášek a výukových programů. Aktivity zaberou podstatnou část náměstí Republiky a budou sloužit i jako inspirace pro další vrstevníky, pro zvýšení jejich zájmu o přírodovědné, technické, sportovní, taneční, kreativní a další vzdělávání.

Zájemci budou moci navštívit od 10:00 hodin 40 a více prezentačních stanů, přednáškový kout, sportovní aktivity na vybudovaném hřišti a od 14:00 hodin uvidí speciální pódiový program včetně závěrečného galaveřera.

V rámci městečka se dozvíte informace o všech našich zájmových kroužcích (340), připravovaných letních táborech (100)a dalších aktivitách. Kvalifikovaní pedagogové budou odpovídat na vaše otázky a rádi poradí s výběrem vhodného kroužku.
Mnoho činností si budete moci vyzkoušet přímo na náměstí v našich "dílnách", které jsou rozděleny do jedenácti odborných oblastí ve čtyřech barevných zónách pro snažší orientaci. 

TECHNIKA A PŘÍRODNÍ VĚDY - zelená zóna

PŘÍRODNÍ VĚDY

Magnetická tabule s obrázky očí zvířat
Digitální lupa + mikrofotografie
Mikroskop s kamerou
Pasco se senzorem pohybu
Oko – barvocit, optické klamy, braillovo písmo
Skládačky pro malé
Chemický pokus
Pes s výcvikem canisterapie

POLYTECHNIKA

Modelářství
Robotika
Elektronika
Merkur
Lego

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Ukázky 3d tisku
Grafická dílna
Digitální foto

SPORT A TANEC - žlutá zóna

SPORT

Opičí dráha
Air track
Balance board
Sportovní gymnastika
Moderní gymnastika
Sportovní cheerleading
Taekwondo
Judo

TANEC

Taneční abeceda
Taneční motorika
Taneční workshopy
Street battle
Taneční karaoke
Ukázky líčení, česání

SPOLEČENSKÉ VĚDY, DOPRAVA A MEDIÁLNÍ VYCHOVA – modrá zóna

SPOLEČENSKÉ VĚDY

Deskové hry – rozvoj strategie (novinky v ČR)
Centrum participace a rozvoje
Studentský parlament Plzeňského kraje
Jazykové vědy

DOPRAVNÍ VÝCHOVA

Mobilní dětské dopravní hřiště se světelnými semafory
Besip simulátor nárazu
Besip otočný simulátor
Městská policie - skákací hrad

HUDBA, DIVADLO A KREATIVITA - oranžová zóna

HUDEBNÍ DÍLNA

Hra s kelímky
Bubínky djembe
Flétny, klávesy
Boomwhackers
Hudební kvízy, hry, omalovánky
Výroba perkusního nástroje

NAHRÁVACÍ STUDIO

Představení nové aktivity youtubering s možností vyzkoušet si nahrávání
Natáčení hudebních nástrojů - ukulele, kytara
Zpěv – převod na obrazovku

KREATIVNÍ DÍLNY

Čelenky z papíru
Pavoučci a náramky z korálků
Rakety pro chlapce
Abstraktní malba na plátno
Malování na kamínky
Mandaly z luštěnin

DĚTSKÁ ZÓNA - červená zóna

Malování na obličej v dětském koutku
Skákadla
Odpočinková zóna
Dílničky pro nejmenší

 

Duben měsíc bezpečnosti - přehled QR kódů

19. 4. 2021

Na této stránce naleznete všechny použité QR kódy v zážitkové hře Duben měsíc bezpečnosti 2021.

Start hry

Duben měsíc bezpečnosti START HRY

Úkol č. 1

Duben měsíc bezpečnosti Úkol číslo 1

Úkol č. 2

Duben měsíc bezpečnosti Úkol číslo 2

Úkol č. 3

Duben měsíc bezpečnosti Úkol číslo 3

Úkol č. 4

Duben měsíc bezpečnosti Úkol číslo 4

Úkol č. 5

Duben měsíc bezpečnosti Úkol číslo 5

Úkol č. 6

Duben měsíc bezpečnosti Úkol číslo 6

Úkol č. 7

Duben měsíc bezpečnosti Úkol číslo 7

Úkol č. 8

Duben měsíc bezpečnosti Úkol číslo 8

Úkol č. 9

Duben měsíc bezpečnosti Úkol číslo 9

Úkol č. 10

Duben měsíc bezpečnosti Úkol číslo 10

Úkol č. 11

Duben měsíc bezpečnosti Úkol číslo 11

Úkol č. 12

Duben měsíc bezpečnosti Úkol číslo 12

Úkol č. 13

Duben měsíc bezpečnosti Úkol číslo 13

Úkol č. 14

Duben měsíc bezpečnosti Úkol číslo 14

Úkol č. 15

Duben měsíc bezpečnosti Úkol číslo 15

Úkol č. 16

Duben měsíc bezpečnosti Úkol číslo 16

Úkol č. 17

Duben měsíc bezpečnosti Úkol číslo 17

Úkol č. 18

Duben měsíc bezpečnosti Úkol číslo 18

Úkol č. 19

Duben měsíc bezpečnosti Úkol číslo 19

Duben měsíc bezpečnosti - kampaň

14. 4. 2021

Pokud jste se dostali na kampaň, je jisté že se Vám povedlo ze získaných indicií složit tajenku. Velmi Vám GRATULUJEME!

Do slosování o bezpečnostní reflexní balíček od BESIPU jsou automaticky zařazeni všichni, kteří v cíli zadali svoji e-mailovou adresu.
Výherci budou vyrozuměni o předání cen e-mailem.

Za celý tým SVČ RADOVÁNEK Vám přejeme krásné léto bez nehod :o)

Po rozvolnění sportovišť se na Vás těšíme na dětském dopravním hřišti v Západní ulici, Plzeň. Informace a provozní doba DDH na www.radovanek.cz 

Velikonoční hra - přehled QR kódů

1. 4. 2021

QR kódy použité ve velikonočních hrách

QR kódy jednotlivých úkolů

1. úkol
1. SVÁTKY JARA OBJEVOVÁNÍ VELIKONOČNÍCH TRADIC

2. úkol
2. SVÁTKY JARA OBJEVOVÁNÍ VELIKONOČNÍCH TRADIC

3. úkol
3. SVÁTKY JARA OBJEVOVÁNÍ VELIKONOČNÍCH TRADIC

4. úkol
5. SVÁTKY JARA OBJEVOVÁNÍ VELIKONOČNÍCH TRADIC

5. úkol
5. SVÁTKY JARA OBJEVOVÁNÍ VELIKONOČNÍCH TRADIC

6. úkol
6. SVÁTKY JARA OBJEVOVÁNÍ VELIKONOČNÍCH TRADIC

7. úkol
7. SVÁTKY JARA OBJEVOVÁNÍ VELIKONOČNÍCH TRADIC

8. úkol
8. SVÁTKY JARA OBJEVOVÁNÍ VELIKONOČNÍCH TRADIC

9. úkol
9. SVÁTKY JARA OBJEVOVÁNÍ VELIKONOČNÍCH TRADIC

10. úkol
10. SVÁTKY JARA OBJEVOVÁNÍ VELIKONOČNÍCH TRADIC


 QR kódy jednotlivých startů hry

Start Plzeň Bolevec
Start hry Plzeň

Start Kaznějov
Start hry Kaznějov

Start Manětín
Start hry MANĚTÍN

Start Čižice
Start hry Čižice


 QR kódy pro dílčí mapy

Mapa Plzeň Bolevec
Kameňák mapa

Mapa Kaznějov
Kaznějov mapa

Mapa Manětín
Manětín mapa

Mapa Čižice
mapa Čižice


 QR kód zamčeného souboru s odkazem na virtuální balíček
ZAMČENÝ SOUBOR