účastníci

Účastníci #JETOTU2022

Středisko volného času RADOVÁNEK, Pallova 52/19 Plzeň
Oblast zájmového vzdělávání zajišťují v Plzeňském kraji střediska volného času a domy dětí a mládeže. Největším zařízením tohoto typu v Plzeňském kraji je Středisko volného času RADOVÁNEK, které organizuje svoji bohatou a pestrou činnost již čtyřicet let. Je školským zařízením zájmového vzdělávání nabízející služby v oblasti výchovy, vzdělávání a osvěty pro širokou veřejnost. Zřizovatelem této příspěvkové organizace s právní subjektivitou je Plzeňský kraj. Svojí činností naplňuje zájmy dětí, žáků, mládeže i dospělých. Je zaměřeno na aktuální potřeby a trendy měst a obcí, kde má svá místa poskytovaného vzdělávání, dále je zaměřeno na potřeby regionu v návaznosti na dlouhodobý záměr Plzeňského kraje.

Za léta praxe má SVČ výborné zkušenosti v oblasti práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami a s dětmi ze znevýhodněného sociokulturního prostředí. Zabývá se inklusivním vzděláváním. Své úspěchy má v oblasti technických činností například v plastikovém modelářství, robotice, také v oblasti kreativních a tanečních činností s účastí v regionální, národní i mezinárodní reprezentaci.

Jsme školské zařízení pro oblast zájmového vzdělávání. Zajišťujeme činnosti mimo vyučování. Vzděláváme své účastníky a nabízí aktivity v jedenácti oblastech specificky a oborově zaměřených. Provozujeme všechny formy zájmového vzdělávání a to činnost pravidelnou, příležitostnou, tematickou a rekreační, táborovou, osvětovou činnost a má otevřenou nabídku spontánních aktivit. Naše činnost je zaměřena na průřezová témata, osobnostní a sociální výchovu a vzdělávání, výchovu demokratického občana a občana v rámci EU, multikulturní, environmentální, mediální a etickou výchovu a vzdělávání. Středisko volného času se podílí na další péči o nadané a talentované děti, žáky a studenty ve spolupráci se školami a dalšími institucemi. Připravujeme je na aktivní reprezentaci napříč soutěžemi. Každoročně slaví úspěchy na všech úrovních soutěží a to i v celorepublikovém i mezinárodním měřítku. Zaměřuje se na aktivity v rozvoji techniky, v oblasti přírodních věd, tance, baletu, sportu a kreativních a výtvarných oborů.

 


Dům dětí a mládeže Rokycany

DDM Kamarád Třemošná
Školské zařízení zajišťující volnočasové aktivity pro děti, mládež i dospělé. * Zájmové kroužky * Letní tábory * Lyžařské kurzy * Dětská skupina * Adaptační skupina pro děti ukrajinských uprchlíků * Cvičení pro děti i dospělé * Příležitostné akce.

Dům dětí a mládeže Nýrsko, Prap. Veitla 23, 340 22 Nýrsko
DDM Nýrsko působí ve městě Nýrsko od roku 1988. V současné době nabízí širokou škálu zájmových aktivit v různých oblastech zájmového vzdělávání. Zaměřujeme se na tanec, sport, dramatické činnosti, rukodělné aktivity, jazykové a předmětové vzdělávání a další. Spontánní aktivity nabízíme v klubech pro nejmenší i pro školáky. V době víkendů a prázdnin nabízíme pobytové akce, příměstské a pobytové tábory. O děti se starají interní a externí pedagogové většinou s plnou kvalifikací. DDM Nýrsko se zapojuje do mnoha soutěží a klání na všech úrovních.

Dům dětí a mládeže Kopretina Plasy
Jsme nejmenší z DDM a SVČ v Plzeňském kraji, ale dokážeme velké věci .-) Pracujeme se všemi generacemi, s maminkami od prenatálního věku dítěte, až po věk seniorský...

Středisko volného času Slunečnice Přeštice, příspěvková organizace
Ve Středisku volného času Slunečnice Přeštice nabízíme dětem, mládeži i dospělým možnost rozvíjet svůj talent a zájmy. V naší nabídce naleznete pravidelné kroužky i víkendové akce pro širokou veřejnost. O prázdninách pořádáme pro děti příměstské tábory. Pro mateřské školy, základní školy a školní družiny připravujeme vzdělávací programy. Před třemi lety jsme začali používat přestavěnou budovu Slunečnice II. s prostory pro chov drobného zvířectva, laboratoří a dílnou. Na začátku září letošního roku jsme, po rozsáhlé rekonstrukci, otevřeli hlavní budovu Slunečnice I. Rádi vás uvítáme na některé z našich akcí pro veřejnost, kroužcích, táborech nebo vzdělávacích programech.

Dům dětí a mládeže, Tachov, Školní 1638
Předmětem hlavní činnosti Mraveniště DDM Tachov je příprava a realizace zájmových aktivit pro volný čas. V pravidelné zájmové činnost nabízíme aktivity v oblasti sportovní a pohybové, výtvarné a umělecké, přírodovědné, technické a jazykového vzdělávání. Kromě pravidelných zájmových útvarů, je možné využít nabídky příležitostných akcí, jako například Sobotní keramika, Slet čarodějnic, Pohádková cesta za pokladem jízdárny a řady dalších. Neopomenutelnou součástí naší činnosti je také pořádání pobytových a příměstských táborů.

 


Eurocentrum

Europe direct

Dům zahraničních služeb

Techmánia Science Center

Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog

Krajské centrum vzdělávání a jazyková škola

Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem

Plzeňská krajská rada dětí a mládeže