Vzdělávání v oblasti přírodních věd

Mají vaše děti kladný vztah ke zvířatům? Rádi objevují, experimentují, bádají, chtějí poznávat přírodní zákonitosti či jen touží získat rybářský lístek a ulovit si vlastnoručně svoji rybu? Pak je oblast přírodní vědy právě pro vás.

Věnujeme se chovu cizokrajných zvířat, fyzice, chemii, biologii, práci s laboratorní technikou i rybolovu. Máme k dispozici učebny, zookoutky, laboratoře. Naší předností je velká zahrada v areálu pracoviště Komenského a Ledecká. V té jsme již v rámci plánované dlouhodobé rekonstrukce vybudovali „jedlou zahradu“ s bylinkami a drobným ovocem, motýlí louku, vyvýšené záhony, na kterých pěstujeme zeleninu pro naše zvířata a nově velké výukové jezírko s mokřadem...

Zobrazit celý popis

Naši lídři

Ing. Jana Radová
Ing. Jana Radová
interní pedagog se zaměřením na přírodní vědy
Luboš Zelený
Luboš Zelený
Biolog ZČU, 5 let s námi
Pavel Rada
Pavel Rada
15 let s námi

Chovatelství

Obor chovatelství má v našem zařízení více jak dvaceti letou tradici. Je určen všem dětem, které se chtějí dozvědět více informací o zvířatech a vyzkoušet si, co obnáší péče o ně. Našim cílem je naučit děti, jak vytvořit zvířeti ideální podmínky v domácím prostředí, jak a čím ho krmit, jak s ním manipulovat nebo také jak jej odchovat.

Proto děti již od 5 let samostatně pečují o naše zvířata v našich zoo koutcích. Jsou s nimi v přímém kontaktu, krmí je, čistí, váží, s pedagogem kontrolují jejich zdravotní stav, zastříhávají dle potřeby drápky či učí na vodítko, aby s nimi v podzimních a jarních měsících mohli ven na dvorek či zahradu. Zvířata jsou pod stálou veterinární kontrolou, která kromě očkování, případné péče o nemocná zvířata zahrnuje i možnost konzultací.

V našich zoo koutcích na pracovišti Ledecká a Petřínská chováme celé spektrum živočichů:

  • Pakobylky a strašilky, mnohonožky, africké oblovky
  • Akvarijní rybky, axolotly
  • Ještěry (leguány, varana, chameleona, agamu, gekončíky), hady (užovku, krajty), želvy suchozemské i vodní
  • Okrasné ptáky (korelu, andulky, agapornise)
  • Savce (pískomily, osmáky, činčily, morčata, králíky)

S pokročilejšími chovateli se zaměřujeme i na volně žijících zvířata z pohledu evoluce, systematiky, stavby těla, přizpůsobení se přírodním podmínkám, etologie či domestikace.


Rybářství

K tomu, aby se děti mohli stát rybářem a lovit ryby na udici na rybářských revírech, potřebují rybářský lístek a povolenku k lovu ryb. Členem rybářského svazu se mohou stát již od osmi let.

Náplň kroužků začátečníků se tedy hlavně zaměřuje na získání potřebných znalostí a dovedností k úspěšnému absolvování testu pro získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku. Po jeho získání a vyřízení povolenky pak absolvují několika měsíční praktický výcvik u řeky či rybníka zahrnutých do rybářských revírů. Mimo jiné se naučí i jak se správně chovat u vody. Pokročilejší se v podzimních a jarních měsících zabývají praktickým rybolovem a přes zimu si v učebně opakují a rozšiřují svoje teoretické znalosti. Také se mohou účastnit soutěží „Plzeňský plaváček“ či „Zlatá udice“.

Začátečníkům i pokročilým je vždy k dispozici zkušený pedagog a rybář.


Botanika a pěstitelství

Rostliny jsou velmi důležitou a nedílnou součástí přírody kolem nás, proto je nutné se v přírodovědné oblasti věnovat i botanice a pěstitelství.

Věnujeme se dětem od 5 let až po mládež, proto je náplň botanických aktivit vždy přizpůsobena věku, schopnostem, dovednostem a zájmu dětí.

Mezi naše hlavní témata patří zejména poznávání rostlin keřů a stromů, jakými způsoby je lze poznávat, kde je nalézt, o jakou rostlinu, strom či keř se jedná, včetně využití moderních aplikací, jak o rostliny správně pečovat, co rostlinám škodí a co naopak prospívá, k čemu lze rostliny využívat.

Na pracovišti Ledecká – Komenského můžeme tuto teorii propojit s praxí v naší přírodovědné učebně se skleníkem, a hlavně na velké přilehlé zahradě. Nově zde máme vybudované jezírko s vodními rostlinami a mokřadem, po celé zahradě rostou různé druhy jehličnatých a listnatých stromů a keřů. Plocha je z větší části zatravněná. Děti se učí vyhledávat a trhat vhodné byliny pro naše chovaná býložravá zvířata. Mezi budovami máme k dispozici vyvýšené záhony na pěstování zeleniny, můžeme si z keříků utrhnout a ochutnat drobné ovoce, sbíráme a sušíme bylinky. Z části se účastníci z přírodovědných ZÚ spolu s pedagogy podílejí i na údržbě okrasných a bylinkových záhonů. Pestré druhové složení umožňuje sběr zajímavého biologického materiálu pro zkoumání v naší přírodovědné laboratoři.

V učebně se skleníkem předpěstováváme sadbu zeleniny a letniček, roste zde celá řada pokojových, ale i užitkových rostlin. Mezi zástupce patří například citronová tráva, kávovník, banánovník, vavřín, ananas. Ze semínek doneseného ovoce jsme si například vypěstovali citrusy, mučenku jedlou (maracuju) či papáju.

Péče o rostliny je z hlediska škůdců díky specifickým podmínkám ve skleníku poměrně náročná. Vzhledem k celoroční přítomnosti chovaných zvířat (od hmyzu až po savce) se zaměřujeme na alternativní způsoby ochrany. Učíme děti používat různé druhy olejů či výluhy z rostlin.


Experimentální aktivity

Cílem experimentálních aktivit je rozvíjet u dětí již od 5 let jejich zájem o přírodní vědy. Činnost přírodovědných kroužků je proto zaměřena na rozvoj badatelských dovedností, na zvyšování funkční gramotnosti v přírodovědném oboru a na motivaci žáků k dalšímu technickému a přírodovědnému vzdělávání. Od roku 2019 jsme získali již tři dotace od MŠMT na „Experimentální vzdělávání“, které nám umožňují vybavit naše laboratoře moderními pomůckami.

Dle zaměření rozdělujeme experimentální aktivity na „Přírodovědnou laboratoř“ a „Chemickou laboratoř“.

Přírodovědná laboratoř

Náplň činnosti v „Přírodovědné laboratoři“ je zaměřována na osvětlování fungování světa kolem nás, s důrazem na aplikaci vědy v běžném životě. Propojujeme nové informace se znalostmi z jiných předmětů a zároveň implementujeme moderní metody a prvky ICT.

Práce v přírodovědné laboratoři probíhá dle věku a dosažených dovedností na třech úrovních (I. začátečníci + mírně pokročilí, II. pokročilí, III. specializované kroužky).

Náplň činnosti v zájmových kroužcích I. úrovně se zaměřuje na přírodovědnou pregramotnost již v předškolním věku pomocí jednoduchých pokusů společně pro obor chemie, fyziky, biologie, ale také pro oblast ochrany životního prostředí a péče o zdraví člověka. Badatelské aktivity jsou pro lepší pochopení dále doplňovány hrami a kreativní činností. Naším cílem nejsou prioritně poznatky, ale motivace pro prvotní směřování zájmu dětí o přírodovědné zkoumání a později i vzdělávání.

Aktivity na II. úrovni umožní žákům I. stupně si vyzkoušet nové metody práce s novými technologiemi a materiály, se kterými se běžně nesetkají při výuce na ZŠ. Témata propojená s jejich běžným životem a rozdělení badatelského postupu do několika dílčích kroků jim umožní si postupně osvojit a zvládnout všechny potřebné dovednosti. Naučí se klást otázky, hledat na ně odpovědi praktickým ověřením prostřednictvím vlastního výzkumu, pracovat s informacemi, diskutovat, řešit problémy, všímat si věcí a jevů a nacházet mezi nimi souvislosti, využívat kritické myšlení, argumentovat, posuzovat alternativy a vyvozovat závěry.

Ve III. úrovni jsou účastníci na základě svých znalostí, dovedností, preferencí vybíráni do již specializovaného zájmového útvaru pro nadané žáky (např. Biohazard), zaměřeného na experimentální vzdělávání na vyšší úrovni. Volnočasové aktivity nejen rozšiřují probírané učivo v ZŠ, ale současně dají možnost hlubšího pochopení látky, praktickému vyzkoušení a rozvoji badatelských dovedností, zejména s ohledem na menší počet žáků ve skupině s možností individuálního přístupu. Osvědčilo se nám rozčlenění témat do tří hlavních oblastí – přírodovědné experimentální úlohy, „engineering“ a práce s laboratorní technikou, které se vzájemně prolínají a vytvoří jeden ucelený komplex propojení vědy s přírodou. Žáci si tak vytvoří předpoklady pro získání kompetencí potřebných pro další studium přírodních věd či účasti v biologické olympiádě.

Náplň aktivit v „Přírodovědné laboratoři“ je na pracovišti Komenského zároveň provázána s realizací našeho dlouhodobého projektu s názvem “Živá zahrada”, v rámci kterého již byla vybudována environmentální zóna pro pěstování zeleniny, bylin, drobného ovoce a nově přírodní výukové jezírko s mokřadem. Zahrada SVČ tak bude v následujících letech postupně poskytovat nejen mnoho prostor pro přímé pozorování, sběr biologického materiálu, ale i možností ověřování poznatků přímo v přírodním prostředí “venkovní laboratoře”, zkoumaného novými technologiemi. Naplní se tak náš další dlouhodobý koncept „Příroda v laboratoři – laboratoř v přírodě“.

Chemická laboratoř

Náplň činnosti cílí na rozvoj účastníků v oblasti znalostí chemie, praktických dovedností a schopnosti aplikovat znalosti při analýze provedených experimentů, přičemž lektoři poskytují dostatečný prostor v rámci mezí bezpečnosti pro vlastní realizaci pokusů, kterými si sami potvrzují/vyvracejí své domněnky.

Vlastní činnost se provádí ve dvou „úrovních“ – začátečníci a pokročilí. U úrovně začátečníků je volen přístup postupný, kdy veškeré instrukce stejně tak i upozornění na možná rizika jsou předána ze strany lektorů, kteří je při práci aktivně koordinují. U pokročilejších chemiků volíme přístup projektový, který se liší tím, že dostávají pouze zadaný cíl a všechny podrobnosti si musí dohledat, vymyslet například s využitím internetu. Po konzultaci s lektorem, kdy mu představí postup vedoucí k cíli, začínají vlastní experimentování, do kterého zasahuje lektor pouze při žádosti o konzultaci, anebo z důvodu bezpečnosti. Mimo to mají možnost pokročilí možnost vyjádřit zájem o přípravu na Chemickou olympiádu případně soutěž Mladý chemik, kdy se aktivity kroužku nasazují i na probíraná témata těchto soutěží pro jejich nejlepší přípravu.

V rámci zájmového vzdělávání se probírají prolínající se tematické bloky po praktické a následně i teoretické stránce jako jsou například oxidačně-redukční reakce, reaktivita mezi kovy, obecná a typická reaktivita či kyseliny a zásady.

Do budoucna chceme účastníkům dát možnost provádět komplikovanější jednotkové operace, jako jsou podtlaková filtrace a destilace.


Environmentální výchova

Současné děti ztrácejí přímý kontakt s přírodou, proto je velmi důležité u nich již od raného věku pěstovat kladný vztah k přírodě. Když si totiž děti přírodu oblíbí, máme v budoucnosti daleko větší šanci, že se ji budou snažit minimálně neničit, ale třeba ji budou i chránit či pomáhat jí…

Snažíme se proto dětem poskytovat co nejvíce příležitostí k postupnému získávání zájmu a kladnému vztahu ke všemu živému i neživému, včetně základních informací o životním prostředí a vlivu člověka na něj. Chceme, aby pochopily komplexnosti a složitosti vztahů člověka a životního prostředí, a že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí poškozovat a ničit, ale také ho mohou chránit a zlepšovat.

Ideálním prostředím pro environmentální výchovu je tak zahrada SVČ v Ledecké ulici, která slouží jako velká přírodní učebna s důrazem na výukové prvky a úkryty pro živočichy. Děti tak mají celoročně k dispozici místo pro pozorování vzájemných vztahů mezi organismy, získávají návyky k ohleduplnému pohybu v přírodě a k šetrnému vztahu ke všem živým bytostem včetně rostlin. Zároveň je vhodným místem pro realizaci senzitivních a prožitkových aktivit, důležitých pro rozvoj smyslového vnímání dětí.

Jsme zapojeni do celostátních projektů ekologických sdružení, jako je například „Učíme se venku“ a „Les ve škole“.

Od roku 2010 nabízíme 11 výukový programů s environmentálním zaměřením pro žáky 1.-5. ročníků ZŠ. V každém programu opakujeme, doplňujeme a rozšiřujeme znalosti dětí v probíraném učivu předmětu Prvouka a Přírodověda v daném období. K lepšímu pochopení učiva využíváme celou řadu pohybových her, pohádek, činností, barevných obrázků, pomůcek, pokusů, audio i video ukázek.